Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Дамјан Стојаноски - Damjan Stojanoski

Мајко, чекај ме - Majko, chekaj me

Трето лето помина, откако си заминав,
далеку по бели свет, далеку, мајчице. /2

Еј, мајко, чекај ме, еј мајко, еве ме,
ќе дојдам, мајчице, јас вечно крај тебе!

Веќе една година, сонот ме измачува,
дали ќе ме дочекаш, дома да дојдам. /2

Еј, мајко, чекај ме, еј мајко, еве ме,
ќе дојдам, мајчице, јас вечно крај тебе!

Јас ти ветив, мајчице, ќе се вратам крај тебе,
ќе си видиш внучиња, ќе се радуваш,
ќе си видиш внучиња, ќе ги милуваш.

Еј, мајко, чекај ме, еј мајко, еве ме,
ќе дојдам, мајчице, јас вечно крај тебе!
Treto leto pomina, otkako si zaminav,
daleku po beli svet, daleku, majchice. /2

Ej, majko, chekaj me, ej majko, eve me,
ke dojdam, majchice, jas vechno kraj tebe!

Veke edna godina, sonot me izmachuva,
dali ke me dochekash, doma da dojdam. /2

Ej, majko, chekaj me, ej majko, eve me,
ke dojdam, majchice, jas vechno kraj tebe!

Jas ti vetiv, majchice, ke se vratam kraj tebe,
ke si vidish vnuchinja, ke se raduvash,
ke si vidish vnuchinja, ke gi miluvash.

Ej, majko, chekaj me, ej majko, eve me,
ke dojdam, majchice, jas vechno kraj tebe!
Славчо и Иванчо - Slavcho i Ivancho
(ft. Spasen Siljanoski)

Ееј, два први брачеди Славчо и Иванчо
војници ќе одат, војници ќе одат, џанам,
на турска граница, на турска граница.

Ееј, прва пушка пукна Иванчо го удри
во левото рамо, во левото рамо, џанам,
близу до срцето. Иванчо ми падна.

Ееј, над глава му стои младо офицерче
со пискулот Турче, на Иванчо збори, џанам:
- Каде си удрено, каде ми те боли?

Ееј, младо офицерче, јас си сум удрено
во левото рамо, во левото рамо, џанам,
близу до срцето. За мене лек нема.

Ееј, кога дојде време Славчо да си иди,
на порти го чека Иванчова мајка, џанам,
в црно облечена, за Иванчо праша.

Ееј, на порти го чека Иванчова жена,
Иванчови деца, за Ивано прашаа, џанам,
дали ќе си дојди, да не е загинат.

Ееј, чиче мили чиче, каде ни е тате,
дали ќе си дојди, дали ќе си дојди, чиче,
да не е загинат, да не е отепан?

Ееј, внуци мили внуци, вашиот татко,
има два месеци откако загина, џанам,
зато се забајвме, споменик му прајвме.
Eej, dva prvi brachedi Slavcho i Ivancho
vojnici ke odat, vojnici ke odat, djanam,
na turska granica, na turska granica.

Eej, prva pushka pukna Ivancho go udri
vo levoto ramo, vo levoto ramo, djanam,
blizu do srceto. Ivancho mi padna.

Eej, nad glava mu stoi mlado oficerche
so piskulot Turche, na Ivancho zbori, djanam:
- Kade si udreno, kade mi te boli?

Eej, mlado oficerche, jas si sum udreno
vo levoto ramo, vo levoto ramo, djanam,
blizu do srceto. Za mene lek nema.

Eej, koga dojde vreme Slavcho da si idi,
na porti go cheka Ivanchova majka, djanam,
v crno oblechena, za Ivancho prasha.

Eej, na porti go cheka Ivanchova zhena,
Ivanchovi deca, za Ivano prashaa, djanam,
dali ke si dojdi, da ne e zaginat.

Eej, chiche mili chiche, kade ni e tate,
dali ke si dojdi, dali ke si dojdi, chiche,
da ne e zaginat, da ne e otepan?

Eej, vnuci mili vnuci, vashiot tatko,
ima dva meseci otkako zagina, djanam,
zato se zabajvme, spomenik mu prajvme.
Никогаш Северна - Nikogash Severna

Тешка била нашата судбина македонска,
во нас да се јадеме, секого да трпиме.
Доста е, мој народе, уште ли ќе молчиме?!
Ако пак им простиме од нас што ќе остане?!

Ееј, никогаш нема да е Северна!
Една земја имам јас, мила МАКЕДОНИЈА!
Ееј, никогаш нема да нè смените!
Едни сме засекогаш ние Македонците!

Џабе ли се бореле, животот го давале?
Сега јуди, изроди тебе да те продадат?!
Доста е, мој народе, уште ли ќе молчиме?!
Ако пак им простиме од нас што ќе остане?!

Ееј, никогаш нема да е Северна!
Една земја имам јас, мила МАКЕДОНИЈА!
Ееј, никогаш нема да нè смените!
Едни сме засекогаш ние Македонците!
Teshka bila nashata sudbina makedonska,
vo nas da se jademe, sekogo da trpime.
Dosta e, moj narode, ushte li ke molchime?!
Ako pak im prostime od nas shto ke ostane?!

Eej, nikogash nema da e Severna!
Edna zemja imam jas, mila MAKEDONIJA!
Eej, nikogash nema da nè smenite!
Edni sme zasekogash nie Makedoncite!

Djabe li se borele, zhivotot go davale?
Sega judi, izrodi tebe da te prodadat?!
Dosta e, moj narode, ushte li ke molchime?!
Ako pak im prostime od nas shto ke ostane?!

Eej, nikogash nema da e Severna!
Edna zemja imam jas, mila MAKEDONIJA!
Eej, nikogash nema da nè smenite!
Edni sme zasekogash nie Makedoncite!
Мојот народ - Mojot narod

Мојот народ уште чува
гробови отворени,
мојот народ уште пее
песни горки, јадовни,

Мојот народ вечно молчи, /
пелин вино испива, /
мојот народ дроби, толчи, /
име да си сочува! /2

Ти, машко оро за рамо си фанал, /
без тамбури, без тапани, /
со нај-на на-на-на! /2

Мојот народ троскот племе,
тајно сам ќе изникне,
цути, плоди, фрла семе,
чекај да се провикне!

Мојот народ вечно молчи, /
пелин вино испива, /
мојот народ роби, толчи, /
име да си сочува! /2

Ти, машко оро за рамо си фанал, /
без тамбури, без тапани, /
со нај-на на-на-на! /2
Mojot narod ushte chuva
grobovi otvoreni,
mojot narod ushte pee
pesni gorki, jadovni,

Mojot narod vechno molchi, /
pelin vino ispiva, /
mojot narod drobi, tolchi, /
ime da si sochuva! /2

Ti, mashko oro za ramo si fanal, /
bez tamburi, bez tapani, /
so naj-na na-na-na! /2

Mojot narod troskot pleme,
tajno sam ke iznikne,
cuti, plodi, frla seme,
chekaj da se provikne!

Mojot narod vechno molchi, /
pelin vino ispiva, /
mojot narod robi, tolchi, /
ime da si sochuva! /2

Ti, mashko oro za ramo si fanal, /
bez tamburi, bez tapani, /
so naj-na na-na-na! /2
Бојана ми е судена - Bojana mi e sudena
Тешко мина, докторе - Teshko mina, doktore


МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com