Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Војо Стојаноски − Vojo StojanoskiВиножито − Vinozhito

Војо и Дамјан Стојаноски (Vojo & Damjan Stojanoski)
Музика: Златко Миладиноски
Текст: Борче Нечовски
Аранжман: Златко Миладиноски
Music: Zlatko Miladinoski
Lyrics: Borche Nechovski
Arr.: Zlatko MiladinoskiИ дојде денот книгите да се отворат,
а грешни души никојпат да не прозборат.
Еј, Господ ќе ви суди,
еј, Егејот се буди!

Очите ни ги копавте,
од дома нѐ избркавте,
гроб со гроба ни покривте,
ама не нѐ потомивте!
Егеј земја не продава,
крвта зулум не заборава,
а над небо беломорско
огреало виножито!

Не сте за џабе, сега, на такво дереџе,
колку ли судби вашата рака пресече.
Еј, Господ ќе ви суди,
еј, Егејот се буди!

Очите ни ги копавте,
од дома нѐ избркавте,
гроб со гроба ни покривте,
ама не нѐ потомивте!
Егеј земја не продава,
крвта зулум не заборава,
а над небо беломорско
огреало виножито!

А над небо беломорско
огреало виножито!
I dojde denot knigite da se otvorat,
a greshni dushi nikojpat da ne prozborat.
Ej, Gospod ke vi sudi,
ej, Egejot se budi!

Ochite ni gi kopavte,
od doma nè izbrkavte,
grob so groba ni pokrivte,
ama ne nè potomivte!
Egej zemja ne prodava,
krvta zulum ne zaborava,
a nad nebo belomorsko
ogrealo vinozhito!

Ne ste za djabe, sega, na takvo deredje,
kolku li sudbi vashata raka preseche.
Ej, Gospod ke vi sudi,
ej, Egejot se budi!

Ochite ni gi kopavte,
od doma nè izbrkavte,
grob so groba ni pokrivte,
ama ne nè potomivte!
Egej zemja ne prodava,
krvta zulum ne zaborava,
a nad nebo belomorsko
ogrealo vinozhito!

A nad nebo belomorsko
ogrealo vinozhito!
Како си се, Севде, научило − Kako si se, Sevde, nauchilo

Музика и текст: Македонска народна песна
Music & Lyrics: traditional Macedonian song

Како си се, Севде, научило −
само легни, Севде, само стани?
Јас сиромав, Севде, си не можам
сам да легнам, Севде, сам да станам.

Само седам, Севде, крај огонот,
кола дрва, Севде, изгорувам,
кола дрва, Севде, изгорувам,
чаша солзи, Севде, наронувам.

Да го перам, Севде, пусто капче,
да го фрлам, Севде, во огонот,
да му речам, Севде: Гори, капче −
така гори, Севде, мојво срце.
Kako si se, Sevde, nauchilo −
samo legni, Sevde, samo stani?
Jas siromav, Sevde, si ne mozham
sam da legnam, Sevde, sam da stanam.

Samo sedam, Sevde, kraj ogonot,
kola drva, Sevde, izgoruvam,
kola drva, Sevde, izgoruvam,
chasha solzi, Sevde, naronuvam.

Da go peram, Sevde, pusto kapche,
da go frlam, Sevde, vo ogonot,
da mu recham, Sevde: Gori, kapche −
taka gori, Sevde, mojvo srce.
Нема друга Македонија − Nema druga Makedonija

Музика: Милан Завков
Текст: Т. Которчевиќ
Аранжман: Милан Завков
Music: Milan Zavkov
Lyrics: T. Kotorchevik
Arr.: Milan Zavkov


Не се години што зборат,
туку векови зад нас.
Сите мислат дека можат
да нѐ премолчат.

Ајде, сите едно оро,
оро семакедонско,
дружно, браќа, да заиграме!
Ајде, сите една песна,
песна семакедонска,
дружно, браќа, да запееме!

Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
од Вардар, Пирин,
дур до Солуна −
име ѝ е Македонија!
Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
нека знаат, мајко,
ти ни остана −
нема друга Македонија!

Не сме дрво в ровка земја −
корен да ни искорнат.
Иде време, сите простум
ќе ни застанат.

Ајде, сите едно оро,
оро семакедонско,
дружно, браќа, да заиграме!
Ајде, сите една песна,
песна семакедонска,
дружно, браќа, да запееме!

Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
од Вардар, Пирин,
дур до Солуна −
име ѝ е Македонија!
Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
нека знаат, мајко,
ти ни остана −
нема друга Македонија!
Ne se godini shto zborat,
tuku vekovi zad nas.
Site mislat deka mozhat
da nè premolchat.

Ajde, site edno oro,
oro semakedonsko,
druzhno, brakja, da zaigrame!
Ajde, site edna pesna,
pesna semakedonska,
druzhno, brakja, da zapeeme!

Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
od Vardar, Pirin,
dur do Soluna −
ime ì e Makedonija!
Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
neka znaat, majko,
ti ni ostana −
nema druga Makedonija!

Ne sme drvo v rovka zemja −
koren da ni iskornat.
Ide vreme, site prostum
ke ni zastanat.

Ajde, site edno oro,
oro semakedonsko,
druzhno, brakja, da zaigrame!
Ajde, site edna pesna,
pesna semakedonska,
druzhno, brakja, da zapeeme!

Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
od Vardar, Pirin,
dur do Soluna −
ime ì e Makedonija!
Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
neka znaat, majko,
ti ni ostana −
nema druga Makedonija!
Се собрале комитите − Se sobrale komitite

Музика и текст: Македонска народна песна
Music & Lyrics: traditional Macedonian song

Се собрале комитите,
се собрале комитите,
ќе ми одат Суво Поле,
ќе ми одат Суво Поле.
Напред оди војводата,
напред оди војводата,
војводата Јордан Пиперка,
војводата Јордан Пиперка.

Ќе ми фаќаат метеризи,
ќе ми фаќаат метеризи,
ќе го чекаат Алил паша,
ќе го чекаат Алил паша,
што ја грабил руса Стојна,
што ја грабил руса Стојна,
руса Стојна од Мало Црско,
руса Стојна од Мало Црско.

Проговара војводата,
проговара војводата:
− Ај да слеземе долу Брезово,
да слеземе долу Брезово,
да го венчаме Алил паша,
да го венчаме Алил паша
за невеста остра сабја,
за невеста остра сабја.
Se sobrale komitite,
se sobrale komitite,
ke mi odat Suvo Pole,
ke mi odat Suvo Pole.
Napred odi vojvodata,
napred odi vojvodata,
vojvodata Jordan Piperka,
vojvodata Jordan Piperka.

Ke mi fakjaat meterizi,
ke mi fakjaat meterizi,
ke go chekaat Alil pasha,
ke go chekaat Alil pasha,
shto ja grabil rusa Stojna,
shto ja grabil rusa Stojna,
rusa Stojna od Malo Crsko,
rusa Stojna od Malo Crsko.

Progovara vojvodata,
progovara vojvodata:
− Aj da slezeme dolu Brezovo,
da slezeme dolu Brezovo,
da go venchame Alil pasha,
da go venchame Alil pasha
za nevesta ostra sabja,
za nevesta ostra sabja.
Мила Македонијо − Mila Makedonijo


Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите,
Бог да ги бие и убие
кодошите и јаничарите!

Мила Македонијо, од нив страдаш ти, /
од своите изроди македонски! /2

Со векови постоиме,
со векови се бориме,
вера не изгубивме,
име не променивме −

од Александар и Самуил, /
до Гоце Делчев и ден-денешен! /2

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите −
име што сакаат да ни променат,
името наше многувековно!

Мила Македонијо, од нив страдаш ти, /
од своите изроди македонски! /2
Bog da gi bie i ubie
predavnicite i dushmanite,
Bog da gi bie i ubie
kodoshite i janicharite!

Mila Makedonijo, od niv stradash ti, /
od svoite izrodi makedonski! /2

So vekovi postoime,
so vekovi se borime,
vera ne izgubivme,
ime ne promenivme −

od Aleksandar i Samuil, /
do Goce Delchev i den-deneshen! /2

Bog da gi bie i ubie
predavnicite i dushmanite −
ime shto sakaat da ni promenat,
imeto nashe mnoguvekovno!

Mila Makedonijo, od niv stradash ti, /
od svoite izrodi makedonski! /2
Свадба голема − Svadba golema (1998)

Музика: Н. Митровиќ
Текст: Р. Митровиќ
Аранжман: Н. Митровиќ
Music: N. Mitrovik
Lyrics: R. Mitrovik
Arr.: N. MitrovikЦела ноќ до зори пушки, мајко, пукаат,
Радика се река ори, свадбари се веселат.

Свадба е голема, денес се женам,
Јана е убава мома, ја земам јас.
Тапан силно нека удри, зурли нека вијат,
дај од китен бардак, мајко, сите да се напијат.

Цела вечер, мајко, тапани се слушаат,
Јана мома оро води, свадба ѝ е денеска.

Свадба е голема, денес се женам,
Јана е убава мома, ја земам јас.
Тапан силно нека удри, зурли нека вијат,
дај од китен бардак, мајко, сите да се напијат.

Силно тапан чука, како гром да удира,
колку Јана јас ја љубам, знае цела Радика.

Свадба е голема, денес се женам,
Јана е убава мома, ја земам јас.
Тапан силно нека удри, зурли нека вијат,
дај од китен бардак, мајко, сите да се напијат.
Cela nokj do zori pushki, majko, pukaat,
Radika se reka ori, svadbari se veselat.

Svadba e golema, denes se zhenam,
Jana e ubava moma, ja zemam jas.
Tapan silno neka udri, zurli neka vijat,
daj od kiten bardak, majko, site da se napijat.

Cela vecher, majko, tapani se slushaat,
Jana moma oro vodi, svadba ì e deneska.

Svadba e golema, denes se zhenam,
Jana e ubava moma, ja zemam jas.
Tapan silno neka udri, zurli neka vijat,
daj od kiten bardak, majko, site da se napijat.

Silno tapan chuka, kako grom da udira,
kolku Jana jas ja ljubam, znae cela Radika.

Svadba e golema, denes se zhenam,
Jana e ubava moma, ja zemam jas.
Tapan silno neka udri, zurli neka vijat,
daj od kiten bardak, majko, site da se napijat.
Махмуд се спрема за Турско − Mahmud se sprema za Tursko

Музика и текст: Македонска народна песна
Music & Lyrics: traditional Macedonian song

Махмуд се спрема за Турско,
бела Фетије, јоко калешо,
и тебе те вика да одиш.
− Не можам, Махмуд, да дојдам,
Махмуд делија, Махмуд терзија,
оти јас турски не знајам.

− Ја ќа ти купам, алајке,
бела Фетије, јоко калешо,
алајке ем терџуманке,
низ Стамбол да те рашетаат,
бела фетије, јоко калешо,
низ таја Капут чаршија.

− Не можам, Махмуд, да дојдам,
Махмуд делија, Махмуд терзија,
дури не го женам Асима,
Асима ем Нуредина,
не можам, Махмуд, да дојдам,
Махмуд делија, Махмуд терзија,
дури не го женам Асима,
Асима ем Нуредина.
Mahmud se sprema za Tursko,
bela Fetije, joko kalesho,
i tebe te vika da odish.
− Ne mozham, Mahmud, da dojdam,
Mahmud delija, Mahmud terzija,
oti jas turski ne znajam.

− Ja kja ti kupam, alajke,
bela Fetije, joko kalesho,
alajke em terdjumanke,
niz Stambol da te rashetaat,
bela fetije, joko kalesho,
niz taja Kaput charshija.

− Ne mozham, Mahmud, da dojdam,
Mahmud delija, Mahmud terzija,
duri ne go zhenam Asima,
Asima em Nuredina,
ne mozham, Mahmud, da dojdam,
Mahmud delija, Mahmud terzija,
duri ne go zhenam Asima,
Asima em Nuredina.
Ете мајко решив да се женам − Ete majko reshiv da se zhenam (2007)

Музика: © 2007
Текст: © 2007
Аранжман: © 2007
Music: © 2007
Lyrics: © 2007
Arr.: © 2007


Во недела свадба ми е,
ќе се женам јас,
спремај, мајко, бела руба
за невестата.

Ете, мајко, решив да се женам,
да ти најдам одменица.
Нека чујат, нека знаат сите −
да се жени, да се жени,
мајко, синот твој!

Ќе си земам мома лична,
мома убава,
богата од добра куќа
и од добар сој.

Ете, мајко, решив да се женам,
да ти најдам одменица.
Нека чујат, нека знаат сите −
да се жени, да се жени,
мајко, синот твој!

Нека ечи песна, мајко,
сѐ до зорите,
доста лутав по меани
со другарите.

Ете, мајко, решив да се женам,
да ти најдам одменица.
Нека чујат, нека знаат сите −
да се жени, да се жени,
мајко, синот твој!
Vo nedela svadba mi e,
ke se zhenam jas,
spremaj, majko, bela ruba
za nevestata.

Ete, majko, reshiv da se zhenam,
da ti najdam odmenica.
Neka chujat, neka znaat site −
da se zheni, da se zheni,
majko, sinot tvoj!

Ke si zemam moma lichna,
moma ubava,
bogata od dobra kukja
i od dobar soj.

Ete, majko, reshiv da se zhenam,
da ti najdam odmenica.
Neka chujat, neka znaat site −
da se zheni, da se zheni,
majko, sinot tvoj!

Neka echi pesna, majko,
sè do zorite,
dosta lutav po meani
so drugarite.

Ete, majko, reshiv da se zhenam,
da ti najdam odmenica.
Neka chujat, neka znaat site −
da se zheni, da se zheni,
majko, sinot tvoj!
До каде има сој македонски − Do kade ima soj makedonski

Музика: Милан Завков
Текст: В. Стојаноски и Љ. Грујоски
Аранжман: Милан Завков
Music: Milan Zavkov
Lyrics: V. Stojanoski & Lj. Grujoski
Arr.: Milan Zavkov


Имам земја мајка мила
многу јадовна,
со векови роб што била,
пак е таговна,
ѝ кинеа волци, врани
срце в постела,
ја делеа од три страни
и на три дела.

Мечкин Камен славен,
славен Илинден,
а некој вели − народ безимен.
Ако, нека вели дури научи
до каде има сој македонски.

Има уште крв што блика
во бој нерамен,
има уште глас што вика
за Мечкин Камен.
Ти кинеа волци, врани
срце в постела,
те делеа од три страни
и на три дела.

Мечкин Камен славен,
славен Илинден,
а некој вели − народ безимен.
Ако, нека вели дури научи
до каде има сој македонски.
Imam zemja majka mila
mnogu jadovna,
so vekovi rob shto bila,
pak e tagovna,
ì kinea volci, vrani
srce v postela,
ja delea od tri strani
i na tri dela.

Mechkin Kamen slaven,
slaven Ilinden,
a nekoj veli − narod bezimen.
Ako, neka veli duri nauchi
do kade ima soj makedonski.

Ima ushte krv shto blika
vo boj neramen,
ima ushte glas shto vika
za Mechkin Kamen.
Ti kinea volci, vrani
srce v postela,
te delea od tri strani
i na tri dela.

Mechkin Kamen slaven,
slaven Ilinden,
a nekoj veli − narod bezimen.
Ako, neka veli duri nauchi
do kade ima soj makedonski.
Со Господ напред ќе победиме − So Gospod napred kje pobedime

Музика: ©
Текст: ©
Аранжман: ©
Music: ©
Lyrics: ©
Arr.: ©


Започна векот и двајспрвиот,
можеби, земјо, и најтешкиот.
Секое време − своја тежина,
нашето мина во премрежија.
Тргнале денес туѓи попови,
копаат за нас живи гробови.

Нашата црква е Македонска,
верата наша − чиста рисјанска.
Некому била лажна сказната,
но да го стигне, Боже, казната!
Нашата црква е Македонска,
верата наша − чиста рисјанска.
И знае светот колку вредиме,
со Господ напред − Ќе победиме!

Слушајте ваму, туѓи мантии,
верата нигне нема прангии,
ај да ве нема, џенем фатете
и ваши слуги да си земете,
до кога со вас ќе се плаќаме,
ни зрно веќе не ви сакаме!

Нашата црква е Македонска,
верата наша − чиста рисјанска.
Некому била лажна сказната,
но да го стигне, Боже, казната!
Нашата црква е Македонска,
верата наша − чиста рисјанска.
И знае светот колку вредиме,
со Господ напред − Ќе победиме!
Zapochna vekot i dvajsprviot,
mozhebi, zemjo, i najteshkiot.
Sekoe vreme − svoja tezhina,
nasheto mina vo premrezhija.
Trgnale denes tugji popovi,
kopaat za nas zhivi grobovi.

Nashata crkva e Makedonska,
verata nasha − chista risjanska.
Nekomu bila lazhna skaznata,
no da go stigne, Bozhe, kaznata!
Nashata crkva e Makedonska,
verata nasha − chista risjanska.
I znae svetot kolku vredime,
so Gospod napred − Kje pobedime!

Slushajte vamu, tugji mantii,
verata nigne nema prangii,
aj da ve nema, djenem fatete
i vashi slugi da si zemete,
do koga so vas ke se plakjame,
ni zrno veke ne vi sakame!

Nashata crkva e Makedonska,
verata nasha − chista risjanska.
Nekomu bila lazhna skaznata,
no da go stigne, Bozhe, kaznata!
Nashata crkva e Makedonska,
verata nasha − chista risjanska.
I znae svetot kolku vredime,
so Gospod napred − Kje pobedime!
Еј Деспина − Ej Despina

Музика: Горан Алачки
Текст: Зорица Спироска
Аранжман: Горан Алачки
Music: Goran Alachki
Lyrics: Zorica Spiroska
Arr.: Goran Alachki


Еј Деспино, убавино,
тешки порти отвори ми, /
пак ти пеам со другари, /
рујно вино донеси ми. /2

Ќе те земам за невеста,
ќе те венчам
Свети Наум на Илинден,
в рани зори,
да ми красиш бели двори.

Остави си убав ѓерѓев,
не ти треба пари, руба, /
срце твое отвори ми, /
да ми бидеш верна љуба. /2

Ќе те земам за невеста,
ќе те венчам
Свети Наум на Илинден,
в рани зори,
да ми красиш бели двори.

Расплети си бујни коси,
како браној езероно, /
твојта љубов ѓул трендафил, /
ми го плени, еј, срцево. /2

Ќе те земам за невеста,
ќе те венчам
Свети Наум на Илинден,
в рани зори,
да ми красиш бели двори.
Ej Despino, ubavino,
teshki porti otvori mi, /
pak ti peam so drugari, /
rujno vino donesi mi. /2

Kje te zemam za nevesta,
kje te vencham
Sveti Naum na Ilinden,
v rani zori,
da mi krasish beli dvori.

Ostavi si ubav gjergjev,
ne ti treba pari, ruba, /
srce tvoe otvori mi, /
da mi bidesh verna ljuba. /2

Kje te zemam za nevesta,
kje te vencham
Sveti Naum na Ilinden,
v rani zori,
da mi krasish beli dvori.

Raspleti si bujni kosi,
kako branoj ezerono, /
tvojta ljubov gjul trendafil, /
mi go pleni, ej, srcevo. /2

Kje te zemam za nevesta,
kje te vencham
Sveti Naum na Ilinden,
v rani zori,
da mi krasish beli dvori.
Маре Маре мори бела Маре − Mare Mare mori bela Mare

Музика: ©
Текст: ©
Аранжман: ©
Music: ©
Lyrics: ©
Arr.: ©


Зошто да лажам, зошто да кријам,
ноќи јас не спијам.
Сите ми велат оти сум пијан
од лута ракија,
а јас сум пијан од голем мерак
само за тебе,
а јас сум пијан, еј бела Маре,
од мерак по тебе.

Маре, Маре мори, бела Маре,
сѐ што можев сторив за тебе,
зошто душа сега да ми вене,
дојди си при мене!

Ако си сама, викни ме, душо,
со тебе да бидам,
коси да мрсам, усни да љубам
и да те милувам.
Ако те други милува, Маре.
те преколнувам,
ако те други милува, Маре.
те преколнувам!

Маре, Маре мори, бела Маре,
сѐ што можев сторив за тебе,
зошто душа сега да ми вене,
дојди си при мене!
Zoshto da lazham, zoshto da krijam,
nokji jas ne spijam.
Site mi velat oti sum pijan
od luta rakija,
a jas sum pijan od golem merak
samo za tebe,
a jas sum pijan, ej bela Mare,
od merak po tebe.

Mare, Mare mori, bela Mare,
sè shto mozhev storiv za tebe,
zoshto dusha sega da mi vene,
dojdi si pri mene!

Ako si sama, vikni me, dusho,
so tebe da bidam,
kosi da mrsam, usni da ljubam
i da te miluvam.
Ako te drugi miluva, Mare.
te prekolnuvam,
ako te drugi miluva, Mare.
te prekolnuvam!

Mare, Mare mori, bela Mare,
sè shto mozhev storiv za tebe,
zoshto dusha sega da mi vene,
dojdi si pri mene!
Печалбарска − Pechalbarska

Музика: ©
Текст: ©
Аранжман: ©
Фолк Фест Валандово, 1997
Music: ©
Lyrics: ©
Arr.: ©
Folf Fest Valandovo, 1997


Тешка беше нашата,
нашата, синко, разделба,
е-е-е-ех,
нашата, синко, разделба,
е-е-е-ех...

Е-еј, протече многу вода,
помина многу време,
соништа црни го мачат
чемерно срце мајчинско,
уморно срце мајчинско...
− Е-е-е-еј,
клетва ти давам, мајко,
доесен ќе се вратам,
пред да те стигне зима,
топлина дури има,
душата дури [...]
пред да те стегне болка.
Животот тече ко река,
мајчинско срце ме чека.

Зарем има нешто посвето,
зарем има нешто помило −
чедото твое да е крај тебе,
срцето да ти не вене?!

Е-еј, години на плеќи лежат,
како камења тежат,
соништа црни го мачат
чемерно срце мајчинско,
уморно срце мајчинско...
− Е-е-е-еј,
клетва ти давам, мајко,
доесен ќе се вратам,
пред да те стигне зима,
топлина дури има,
душата дури [...]
пред да те стегне болка.
Животот тече ко река,
мајчинско срце ме чека.

Зарем има нешто посвето,
зарем има нешто помило −
чедото твое да е крај тебе,
срцето да ти не вене?!
Teshka beshe nashata,
nashata, sinko, razdelba,
e-e-e-eh,
nashata, sinko, razdelba,
e-e-e-eh...

E-ej, proteche mnogu voda,
pomina mnogu vreme,
sonishta crni go machat
chemerno srce majchinsko,
umorno srce majchinsko...
− E-e-e-ej,
kletva ti davam, majko,
doesen ke se vratam,
pred da te stigne zima,
toplina duri ima,
dushata duri [...]
pred da te stegne bolka.
Zhivotot teche ko reka,
majchinsko srce me cheka.

Zarem ima neshto posveto,
zarem ima neshto pomilo −
chedoto tvoe da e kraj tebe,
srceto da ti ne vene?!

E-ej, godini na plekji lezhat,
kako kamenja tezhat,
sonishta crni go machat
chemerno srce majchinsko,
umorno srce majchinsko...
− E-e-e-ej,
kletva ti davam, majko,
doesen ke se vratam,
pred da te stigne zima,
toplina duri ima,
dushata duri [...]
pred da te stegne bolka.
Zhivotot teche ko reka,
majchinsko srce me cheka.

Zarem ima neshto posveto,
zarem ima neshto pomilo −
chedoto tvoe da e kraj tebe,
srceto da ti ne vene?!
Старокрајска − Starokrajska

ft. Билјан Стојаноски (Biljan Stojanoski)
Музика: Миле Барбаровски
Текст: Ѓорѓи Барбаровски
Аранжман: Миле Барбаровски
Тетовски Филиграни, 1996
Music: Mile Barbarovski
Lyrics: Gjorgji Barbarovski
Arr.: Mile Barbarovski
Tetovski Filigrani, 1996


Две ми птици, мила мајко,
две кукавици,
лоша клетва, мила мајко,
ги погодила,
да се слушаат, мила мајко,
да не се видат.

Кога една, мила мајко,
ќе запееше,
тогај друга, мила мајко,
жално плачеше,
што се клето и до гроба
така казнети.

Не ми биле, мила мајко,
две кукавици,
туку биле, мила мајко,
две посестрими,
јасно Сонце, мила мајко,
и Месечина.

Кога една, мила мајко,
ми огреваше,
тогај друга, мила мајко,
ми заоѓаше,
едно небо, мила мајко,
ги покриваше.

Едно небо, мила мајко,
ги покриваше,
сета жал и сета болка
им ги чуваше,
еден сон ги, мила мајко,
измачуваше.

Еден сон ги, мила мајко,
измачуваше,
ко ќе умрат да се сретнат
в Македонија,
ко ќе умрат да се сретнат
в Македонија.
Dve mi ptici, mila majko,
dve kukavici,
losha kletva, mila majko,
gi pogodila,
da se slushaat, mila majko,
da ne se vidat.

Koga edna, mila majko,
ke zapeeshe,
togaj druga, mila majko,
zhalno placheshe,
shto se kleto i do groba
taka kazneti.

Ne mi bile, mila majko,
dve kukavici,
tuku bile, mila majko,
dve posestrimi,
jasno Sonce, mila majko,
i Mesechina.

Koga edna, mila majko,
mi ogrevashe,
togaj druga, mila majko,
mi zaogjashe,
edno nebo, mila majko,
gi pokrivashe.

Edno nebo, mila majko,
gi pokrivashe,
seta zhal i seta bolka
im gi chuvashe,
eden son gi, mila majko,
izmachuvashe.

Eden son gi, mila majko,
izmachuvashe,
ko ke umrat da se sretnat
v Makedonija,
ko ke umrat da se sretnat
v Makedonija.
Свадба Румелиска − Svadba Rumeliska
(Кога ќе те жениме чедо Дамјане − Koga ke te zenime cedo Damjane)

See also: "Дамјане (Свадба Румелиска) − Damjane (Svadba Rumeliska)" - Дамјан Стојаноски (Damjan Stojanoski)
Музика: ©
Текст: ©
Аранжман: ©
Филиграни, 2001
Music: ©
Lyrics: ©
Arr.: ©
Filigrani, 2001


Кога ќе те жениме, /
тебе чедо Дамјане, /2
татко ќе ти направи /
свадба да се памети. /2
Целата Румелиска
земја ќе ја поканам,
целата Румелиска
земја сѐ до Солуна,
гости јас неброени, /
браќа сѐ Македонци! /2

Здравје Боже, Дамјане,
жив и здрав да пораснеш,
голем јунак комита,
гордост чедо таткова,
на мајка ти личен, /
на татко јунак голем /
да станеш ти сине, /
прав и горд Македонец! /2

Сѐ што татко спечалил, /
за тебе ќе потроши, /2
многу вино, ракија, /
дарови и музика, /2
зурли, чедо, тапани, /
кавали, гајдаџии, /2
да се знае, Дамјане, /
кога ќе те жениме. /2

Здравје Боже, Дамјане,
жив и здрав да пораснеш,
голем јунак комита,
гордост чедо таткова,
на мајка ти личен, /
на татко јунак голем /
да станеш ти сине, /
прав и горд Македонец! /2
Koga ke te zhenime, /
tebe chedo Damjane, /2
tatko ke ti napravi /
svadba da se pameti. /2
Celata Rumeliska
zemja ke ja pokanam,
celata Rumeliska
zemja sè do Soluna,
gosti jas nebroeni, /
brakja sè Makedonci! /2

Zdravje Bozhe, Damjane,
zhiv i zdrav da porasnesh,
golem junak komita,
gordost chedo tatkova,
na majka ti lichen, /
na tatko junak golem /
da stanesh ti sine, /
prav i gord Makedonec! /2

Sè shto tatko spechalil, /
za tebe ke potroshi, /2
mnogu vino, rakija, /
darovi i muzika, /2
zurli, chedo, tapani, /
kavali, gajdadjii, /2
da se znae, Damjane, /
koga ke te zhenime. /2

Zdravje Bozhe, Damjane,
zhiv i zdrav da porasnesh,
golem junak komita,
gordost chedo tatkova,
na majka ti lichen, /
na tatko junak golem /
da stanesh ti sine, /
prav i gord Makedonec! /2
Колку е скапа Македонија − Kolku e skapa Makedonija

ft. Билјан Стојаноски (Biljan Stojanoski)
Музика: ©
Текст: ©
Аранжман: ©
2008
Music: ©
Lyrics: ©
Arr.: ©
2008


Кој, брате мој, дали знаеш кој,
кој го колне родот мој,
ти кажи ми, ако дознаеш,
кого познаеш?!

Ден, еден ден ќе се дознае,
дури ќе се покае,
а какви сме, и ќе згрешиме,
ќе му простиме.

Што сторивме − што ни сторија.
Што дадовме − што ни дадоа.
Ни сокрија, но ни открија −
Колку е скапа Македонија!

Еј висини, сини висини,
нема многу вистини,
еј, една е Македонија
на планетава.

Еј планини, еј убавини,
модри води, бистрини.
А црквите − полни икони.
Луѓе питоми.

Што сторивме − што ни сторија.
Што дадовме − што ни дадоа.
Ни сокрија, но ни открија −
Колку е скапа Македонија!
Koj, brate moj, dali znaesh koj,
koj go kolne rodot moj,
ti kazhi mi, ako doznaesh,
kogo poznaesh?!

Den, eden den ke se doznae,
duri ke se pokae,
a kakvi sme, i ke zgreshime,
ke mu prostime.

Shto storivme − shto ni storija.
Shto dadovme − shto ni dadoa.
Ni sokrija, no ni otkrija −
Kolku e skapa Makedonija!

Ej visini, sini visini,
nema mnogu vistini,
ej, edna e Makedonija
na planetava.

Ej planini, ej ubavini,
modri vodi, bistrini.
A crkvite − polni ikoni.
Lugje pitomi.

Shto storivme − shto ni storija.
Shto dadovme − shto ni dadoa.
Ni sokrija, no ni otkrija −
Kolku e skapa Makedonija!
Кај се мајко твоите чеда − Kaj se majko tvoite cheda

Музика: И. Јованов
Текст: Р. Митровиќ
Аранжман: И. Јованов
Music: I. Jovanov
Lyrics: R. Mitrovik
Arr.: I. Jovanov


Празни куќи в село, ноќта паѓа,
а пред куќи седи мајка стара,
и од тажни мисли душа пече,
а низ старо лице солза тече.
Никој нема да ѝ стигне,
прагот мајчински да го мине,
никој неа да ја праша
како ѝ е, дал е жива и здрава.

− Кај се, мајко, твоите чеда,
толку долго што ги чекаш,
каде кој по светот ли е,
за нив душа ти се кине.

− Колку срце, мајко, ти е жедно
да ти дојдат сите твои чеда,
пак да биде полна твојта куќа,
љубов да ти згрее тажна душа,
никој нема да ти стигне,
праг на куќа, мајко, да ти мине мине,
никој, мајко, да те праша
како ти е, дал си жива и здрава.

− Кај се, мајко, твоите чеда,
толку долго што ги чекаш,
каде кој по светот ли е,
за нив душа ти се кине.
Prazni kukji v selo, nokjta pagja,
a pred kukji sedi majka stara,
i od tazhni misli dusha peche,
a niz staro lice solza teche.
Nikoj nema da ì stigne,
pragot majchinski da go mine,
nikoj nea da ja prasha
kako ì e, dal e zhiva i zdrava.

− Kaj se, majko, tvoite cheda,
tolku dolgo shto gi chekash,
kade koj po svetot li e,
za niv dusha ti se kine.

− Kolku srce, majko, ti e zhedno
da ti dojdat site tvoi cheda,
pak da bide polna tvojta kukja,
ljubov da ti zgree tazhna dusha,
nikoj nema da ti stigne,
prag na kukja, majko, da ti mine mine,
nikoj, majko, da te prasha
kako ti e, dal si zhiva i zdrava.

− Kaj se, majko, tvoite cheda,
tolku dolgo shto gi chekash,
kade koj po svetot li e,
za niv dusha ti se kine.
Свадба да ви направам − Svadba da vi napravam

See also: Влатко, Дамјан, Златко (Vlatko & Damjan & Zlatko)
Музика: И. Јованов
Текст: В. Тарабунов
Аранжман: И. Јованов
Music: I. Jovanov
Lyrics: V. Tarabunov
Arr.: I. Jovanov


Растете, деца мои,
растете, ангели.
Господ со вас навек нека биде, /
живот среќен да ми имате! /2

Свадба да ви направам,
свадба баш македонска!
Деца да изродите,
деца − силни јунаци,
мили мои следбеници −
синови македонски!

Бидете, деца мои,
горди на родот свој,
држете се својски и од срце, /
сонце да ве гали по лице. /2

Свадба да ви направам,
свадба баш македонска!
Деца да изродите,
деца − силни јунаци,
мили мои следбеници −
синови македонски!
Rastete, deca moi,
rastete, angeli.
Gospod so vas navek neka bide, /
zhivot srekjen da mi imate! /2

Svadba da vi napravam,
svadba bash makedonska!
Deca da izrodite,
deca − silni junaci,
mili moi sledbenici −
sinovi makedonski!

Bidete, deca moi,
gordi na rodot svoj,
drzhete se svojski i od srce, /
sonce da ve gali po lice. /2

Svadba da vi napravam,
svadba bash makedonska!
Deca da izrodite,
deca − silni junaci,
mili moi sledbenici −
sinovi makedonski!МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com