Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Војо Стојаноски − Vojo Stojanoski

Виножито − Vinozhito
Војо и Дамјан Стојаноски (Vojo & Damjan Stojanoski)
Музика: Златко Миладиноски
Текст: Борче Нечовски
Аранжман: Златко Миладиноски
Music: Zlatko Miladinoski
Lyrics: Borche Nechovski
Arr.: Zlatko MiladinoskiИ дојде денот книгите да се отворат,
а грешни души никојпат да не прозборат.
Еј, Господ ќе ви суди,
еј, Егејот се буди!

Очите ни ги копавте,
од дома нѐ избркавте,
гроб со гроба ни покривте,
ама не нѐ потомивте!
Егеј земја не продава,
крвта зулум не заборава,
а над небо беломорско
огреало виножито!

Не сте за џабе, сега, на такво дереџе,
колку ли судби вашата рака пресече.
Еј, Господ ќе ви суди,
еј, Егејот се буди!

Очите ни ги копавте,
од дома нѐ избркавте,
гроб со гроба ни покривте,
ама не нѐ потомивте!
Егеј земја не продава,
крвта зулум не заборава,
а над небо беломорско
огреало виножито!

А над небо беломорско
огреало виножито!
I dojde denot knigite da se otvorat,
a greshni dushi nikojpat da ne prozborat.
Ej, Gospod ke vi sudi,
ej, Egejot se budi!

Ochite ni gi kopavte,
od doma nè izbrkavte,
grob so groba ni pokrivte,
ama ne nè potomivte!
Egej zemja ne prodava,
krvta zulum ne zaborava,
a nad nebo belomorsko
ogrealo vinozhito!

Ne ste za djabe, sega, na takvo deredje,
kolku li sudbi vashata raka preseche.
Ej, Gospod ke vi sudi,
ej, Egejot se budi!

Ochite ni gi kopavte,
od doma nè izbrkavte,
grob so groba ni pokrivte,
ama ne nè potomivte!
Egej zemja ne prodava,
krvta zulum ne zaborava,
a nad nebo belomorsko
ogrealo vinozhito!

A nad nebo belomorsko
ogrealo vinozhito!
Како си се, Севде, научило − Kako si se, Sevde, nauchilo
Музика и текст: Македонска народна песна
Music & Lyrics: traditional Macedonian song

Како си се, Севде, научило −
само легни, Севде, само стани?
Јас сиромав, Севде, си не можам
сам да легнам, Севде, сам да станам.

Само седам, Севде, крај огонот,
кола дрва, Севде, изгорувам,
кола дрва, Севде, изгорувам,
чаша солзи, Севде, наронувам.

Да го перам, Севде, пусто капче,
да го фрлам, Севде, во огонот,
да му речам, Севде: Гори, капче −
така гори, Севде, мојво срце.
Kako si se, Sevde, nauchilo −
samo legni, Sevde, samo stani?
Jas siromav, Sevde, si ne mozham
sam da legnam, Sevde, sam da stanam.

Samo sedam, Sevde, kraj ogonot,
kola drva, Sevde, izgoruvam,
kola drva, Sevde, izgoruvam,
chasha solzi, Sevde, naronuvam.

Da go peram, Sevde, pusto kapche,
da go frlam, Sevde, vo ogonot,
da mu recham, Sevde: Gori, kapche −
taka gori, Sevde, mojvo srce.
Нема друга Македонија − Nema druga Makedonija
Музика: Милан Завков
Текст: Т. Которчевиќ
Аранжман: Милан Завков
Music: Milan Zavkov
Lyrics: T. Kotorchevik
Arr.: Milan Zavkov


Не се години што зборат,
туку векови зад нас.
Сите мислат дека можат
да нѐ премолчат.

Ајде, сите едно оро,
оро семакедонско,
дружно, браќа, да заиграме!
Ајде, сите една песна,
песна семакедонска,
дружно, браќа, да запееме!

Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
од Вардар, Пирин,
дур до Солуна −
име ѝ е Македонија!
Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
нека знаат, мајко,
ти ни остана −
нема друга Македонија!

Не сме дрво в ровка земја −
корен да ни искорнат.
Иде време, сите простум
ќе ни застанат.

Ајде, сите едно оро,
оро семакедонско,
дружно, браќа, да заиграме!
Ајде, сите една песна,
песна семакедонска,
дружно, браќа, да запееме!

Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
од Вардар, Пирин,
дур до Солуна −
име ѝ е Македонија!
Стара лулка, една мајка,
сите нас нѐ родила,
нека знаат, мајко,
ти ни остана −
нема друга Македонија!
Ne se godini shto zborat,
tuku vekovi zad nas.
Site mislat deka mozhat
da nè premolchat.

Ajde, site edno oro,
oro semakedonsko,
druzhno, brakja, da zaigrame!
Ajde, site edna pesna,
pesna semakedonska,
druzhno, brakja, da zapeeme!

Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
od Vardar, Pirin,
dur do Soluna −
ime ì e Makedonija!
Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
neka znaat, majko,
ti ni ostana −
nema druga Makedonija!

Ne sme drvo v rovka zemja −
koren da ni iskornat.
Ide vreme, site prostum
ke ni zastanat.

Ajde, site edno oro,
oro semakedonsko,
druzhno, brakja, da zaigrame!
Ajde, site edna pesna,
pesna semakedonska,
druzhno, brakja, da zapeeme!

Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
od Vardar, Pirin,
dur do Soluna −
ime ì e Makedonija!
Stara lulka, edna majka,
site nas nè rodila,
neka znaat, majko,
ti ni ostana −
nema druga Makedonija!
Се собрале комитите − Se sobrale komitite
Музика и текст: Македонска народна песна
Music & Lyrics: traditional Macedonian song

Се собрале комитите,
се собрале комитите,
ќе ми одат Суво Поле,
ќе ми одат Суво Поле.
Напред оди војводата,
напред оди војводата,
војводата Јордан Пиперка,
војводата Јордан Пиперка.

Ќе ми фаќаат метеризи,
ќе ми фаќаат метеризи,
ќе го чекаат Алил паша,
ќе го чекаат Алил паша,
што ја грабил руса Стојна,
што ја грабил руса Стојна,
руса Стојна од Мало Црско,
руса Стојна од Мало Црско.

Проговара војводата,
проговара војводата:
− Ај да слеземе долу Брезово,
да слеземе долу Брезово,
да го венчаме Алил паша,
да го венчаме Алил паша
за невеста остра сабја,
за невеста остра сабја.
Se sobrale komitite,
se sobrale komitite,
ke mi odat Suvo Pole,
ke mi odat Suvo Pole.
Napred odi vojvodata,
napred odi vojvodata,
vojvodata Jordan Piperka,
vojvodata Jordan Piperka.

Ke mi fakjaat meterizi,
ke mi fakjaat meterizi,
ke go chekaat Alil pasha,
ke go chekaat Alil pasha,
shto ja grabil rusa Stojna,
shto ja grabil rusa Stojna,
rusa Stojna od Malo Crsko,
rusa Stojna od Malo Crsko.

Progovara vojvodata,
progovara vojvodata:
− Aj da slezeme dolu Brezovo,
da slezeme dolu Brezovo,
da go venchame Alil pasha,
da go venchame Alil pasha
za nevesta ostra sabja,
za nevesta ostra sabja.
Мила Македонијо − Mila Makedonijo

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите,
Бог да ги бие и убие
кодошите и јаничарите!

Мила Македонијо, од нив страдаш ти, /
од своите изроди македонски! /2

Со векови постоиме,
со векови се бориме,
вера не изгубивме,
име не променивме −

од Александар и Самуил, /
до Гоце Делчев и ден-денешен! /2

Бог да ги бие и убие
предавниците и душманите −
име што сакаат да ни променат,
името наше многувековно!

Мила Македонијо, од нив страдаш ти, /
од своите изроди македонски! /2
Bog da gi bie i ubie
predavnicite i dushmanite,
Bog da gi bie i ubie
kodoshite i janicharite!

Mila Makedonijo, od niv stradash ti, /
od svoite izrodi makedonski! /2

So vekovi postoime,
so vekovi se borime,
vera ne izgubivme,
ime ne promenivme −

od Aleksandar i Samuil, /
do Goce Delchev i den-deneshen! /2

Bog da gi bie i ubie
predavnicite i dushmanite −
ime shto sakaat da ni promenat,
imeto nashe mnoguvekovno!

Mila Makedonijo, od niv stradash ti, /
od svoite izrodi makedonski! /2
Свадба голема − Svadba golema (1998)
Музика: Н. Митровиќ
Текст: Р. Митровиќ
Аранжман: Н. Митровиќ
Music: N. Mitrovik
Lyrics: R. Mitrovik
Arr.: N. MitrovikЦела ноќ до зори пушки, мајко, пукаат,
Радика се река ори, свадбари се веселат.

Свадба е голема, денес се женам,
Јана е убава мома, ја земам јас.
Тапан силно нека удри, зурли нека вијат,
дај од китен бардак, мајко, сите да се напијат.

Цела вечер, мајко, тапани се слушаат,
Јана мома оро води, свадба ѝ е денеска.

Свадба е голема, денес се женам,
Јана е убава мома, ја земам јас.
Тапан силно нека удри, зурли нека вијат,
дај од китен бардак, мајко, сите да се напијат.

Силно тапан чука, како гром да удира,
колку Јана јас ја љубам, знае цела Радика.

Свадба е голема, денес се женам,
Јана е убава мома, ја земам јас.
Тапан силно нека удри, зурли нека вијат,
дај од китен бардак, мајко, сите да се напијат.
Cela nokj do zori pushki, majko, pukaat,
Radika se reka ori, svadbari se veselat.

Svadba e golema, denes se zhenam,
Jana e ubava moma, ja zemam jas.
Tapan silno neka udri, zurli neka vijat,
daj od kiten bardak, majko, site da se napijat.

Cela vecher, majko, tapani se slushaat,
Jana moma oro vodi, svadba ì e deneska.

Svadba e golema, denes se zhenam,
Jana e ubava moma, ja zemam jas.
Tapan silno neka udri, zurli neka vijat,
daj od kiten bardak, majko, site da se napijat.

Silno tapan chuka, kako grom da udira,
kolku Jana jas ja ljubam, znae cela Radika.

Svadba e golema, denes se zhenam,
Jana e ubava moma, ja zemam jas.
Tapan silno neka udri, zurli neka vijat,
daj od kiten bardak, majko, site da se napijat.
Махмуд се спрема за Турско − Mahmud se sprema za Tursko
Музика и текст: Македонска народна песна
Music & Lyrics: traditional Macedonian song

Махмуд се спрема за Турско,
бела Фетије, јоко калешо,
и тебе те вика да одиш.
− Не можам, Махмуд, да дојдам,
Махмуд делија, Махмуд терзија,
оти јас турски не знајам.

− Ја ќа ти купам, алајке,
бела Фетије, јоко калешо,
алајке ем терџуманке,
низ Стамбол да те рашетаат,
бела фетије, јоко калешо,
низ таја Капут чаршија.

− Не можам, Махмуд, да дојдам,
Махмуд делија, Махмуд терзија,
дури не го женам Асима,
Асима ем Нуредина,
не можам, Махмуд, да дојдам,
Махмуд делија, Махмуд терзија,
дури не го женам Асима,
Асима ем Нуредина.
Mahmud se sprema za Tursko,
bela Fetije, joko kalesho,
i tebe te vika da odish.
− Ne mozham, Mahmud, da dojdam,
Mahmud delija, Mahmud terzija,
oti jas turski ne znajam.

− Ja kja ti kupam, alajke,
bela Fetije, joko kalesho,
alajke em terdjumanke,
niz Stambol da te rashetaat,
bela fetije, joko kalesho,
niz taja Kaput charshija.

− Ne mozham, Mahmud, da dojdam,
Mahmud delija, Mahmud terzija,
duri ne go zhenam Asima,
Asima em Nuredina,
ne mozham, Mahmud, da dojdam,
Mahmud delija, Mahmud terzija,
duri ne go zhenam Asima,
Asima em Nuredina.
Ете мајко решив да се женам − Ete majko reshiv da se zhenam (2007)
Музика: © 2007
Текст: © 2007
Аранжман: © 2007
Music: © 2007
Lyrics: © 2007
Arr.: © 2007


Во недела свадба ми е,
ќе се женам јас,
спремај, мајко, бела руба
за невестата.

Ете, мајко, решив да се женам,
да ти најдам одменица.
Нека чујат, нека знаат сите −
да се жени, да се жени,
мајко, синот твој!

Ќе си земам мома лична,
мома убава,
богата од добра куќа
и од добар сој.

Ете, мајко, решив да се женам,
да ти најдам одменица.
Нека чујат, нека знаат сите −
да се жени, да се жени,
мајко, синот твој!

Нека ечи песна, мајко,
сѐ до зорите,
доста лутав по меани
со другарите.

Ете, мајко, решив да се женам,
да ти најдам одменица.
Нека чујат, нека знаат сите −
да се жени, да се жени,
мајко, синот твој!
Vo nedela svadba mi e,
ke se zhenam jas,
spremaj, majko, bela ruba
za nevestata.

Ete, majko, reshiv da se zhenam,
da ti najdam odmenica.
Neka chujat, neka znaat site −
da se zheni, da se zheni,
majko, sinot tvoj!

Ke si zemam moma lichna,
moma ubava,
bogata od dobra kukja
i od dobar soj.

Ete, majko, reshiv da se zhenam,
da ti najdam odmenica.
Neka chujat, neka znaat site −
da se zheni, da se zheni,
majko, sinot tvoj!

Neka echi pesna, majko,
sè do zorite,
dosta lutav po meani
so drugarite.

Ete, majko, reshiv da se zhenam,
da ti najdam odmenica.
Neka chujat, neka znaat site −
da se zheni, da se zheni,
majko, sinot tvoj!МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com