Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Спасен Сиљаноски - Spasen Siljanoski

Судбина тешка - Sudbina teshka

Судбина тешка во тебе се крие,
со солзи се миеш векови цели.
Ние копнееме цела ти да бидеш,
а сега пак некој сака да те дели.

Пуста да ти биде, клето, судбината, /
ти што сакаш да ни ја земеш татковината, /
и на мојте деца, клето, иднината! /2

Колку е тешко име да ти сменат,
подобро од гради душа да ти земат.
Во гроб ќе се вртат јунаци и херој
ако те продадат ненаситни ѕверој.

Пуста да ти биде, клето, судбината, /
ти што сакаш да ни ја земеш татковината, /
и на мојте деца, клето, иднината! /2
Sudbina teshka vo tebe se krie,
so solzi se miesh vekovi celi.
Nie kopneeme cela ti da bidesh,
a sega pak nekoj saka da te deli.

Pusta da ti bide, kleto, sudbinata, /
ti shto sakash da ni ja zemesh tatkovinata, /
i na mojte deca, kleto, idninata! /2

Kolku e teshko ime da ti smenat,
podobro od gradi dusha da ti zemat.
Vo grob ke se vrtat junaci i heroj
ako te prodadat nenasitni dzveroj.

Pusta da ti bide, kleto, sudbinata, /
ti shto sakash da ni ja zemesh tatkovinata, /
i na mojte deca, kleto, idninata! /2
Ќе ти дојдам во зла доба - Ke ti dojdam vo zla doba

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

Кај ли беше, кој те видел,
љубов ти си криела.
Ладна постела ти била, /
сама ти си спиела. /2

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

Зошто од мене се криеш,
љубов ти побарај ми!
Немој мене да ме лажеш, /
што те мачи кажи ми!? /2

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

Зумбул цвеќе ќе ми бидеш,
ќе ми красиш дворови.
Јас на други не те давам, /
ќе те љубам до зори. /2

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.
Ke ti dojdam vecher jas vo zla doba,
ke ti legnam tivko jas na pernica.
Ke ti dojdam vecher, pendjer otvori,
ljubov shto ti nosam ke nè izgori.

Kaj li beshe, koj te videl,
ljubov ti si kriela.
Ladna postela ti bila, /
sama ti si spiela. /2

Ke ti dojdam vecher jas vo zla doba,
ke ti legnam tivko jas na pernica.
Ke ti dojdam vecher, pendjer otvori,
ljubov shto ti nosam ke nè izgori.

Zoshto od mene se kriesh,
ljubov ti pobaraj mi!
Nemoj mene da me lazhesh, /
shto te machi kazhi mi!? /2

Ke ti dojdam vecher jas vo zla doba,
ke ti legnam tivko jas na pernica.
Ke ti dojdam vecher, pendjer otvori,
ljubov shto ti nosam ke nè izgori.

Zumbul cveke ke mi bidesh,
ke mi krasish dvorovi.
Jas na drugi ne te davam, /
ke te ljubam do zori. /2

Ke ti dojdam vecher jas vo zla doba,
ke ti legnam tivko jas na pernica.
Ke ti dojdam vecher, pendjer otvori,
ljubov shto ti nosam ke nè izgori.
Давам една лира - Davam edna lira

Доста беше, мајчице, пуста печалба,
ниет имам летово да се оженам.
Ќе ги викнам моите стари другари
и две рала свирачи да се сватови.

Давам една лира - само да ти свират
баш под пенџери!
Давам уште една - твојта усна медна
да ме поздрави!

Убав беше, мајчице, живот ергенски,
каде сон ме навали - таму заспи си.
Лудо време помина како година,
сакам да се задомам, деца да изгледам.

Давам една лира - само да ти свират
баш под пенџери!
Давам уште една - твојта усна медна
да ме поздрави!
Dosta beshe, majchice, pusta pechalba,
niet imam letovo da se ozhenam.
Ke gi viknam moite stari drugari
i dve rala svirachi da se svatovi.

Davam edna lira - samo da ti svirat
bash pod pendjeri!
Davam ushte edna - tvojta usna medna
da me pozdravi!

Ubav beshe, majchice, zhivot ergenski,
kade son me navali - tamu zaspi si.
Ludo vreme pomina kako godina,
sakam da se zadomam, deca da izgledam.

Davam edna lira - samo da ti svirat
bash pod pendjeri!
Davam ushte edna - tvojta usna medna
da me pozdravi!
Гордост таткова - Gordost tatkova

Кажи, кажи, мили сине, дали
ќе го чуваш твојот татко штом ќе остари?
- Ќе те чувам, мили тате, да, /
како Делчев Македонија! /2

Ти ме створи, порасна, ти ме ожени,
ќе те чувам, мили тате, дај Боже остари!

Живот тече, многу бргу минува,
желба имам твои внуци да помилуваш,
потомство е радост голема,
секој сака да ја дочека,
силен јунак - гордост дедова,
да ја чува Македонија!

Ти ме створи, порасна, ти ме ожени,
ќе те чувам, мили тате, дај Боже остари!
Kazhi, kazhi, mili sine, dali
ke go chuvash tvojot tatko shtom ke ostari?
- Ke te chuvam, mili tate, da, /
kako Delchev Makedonija! /2

Ti me stvori, porasna, ti me ozheni,
ke te chuvam, mili tate, daj Bozhe ostari!

Zhivot teche, mnogu brgu minuva,
zhelba imam tvoi vnuci da pomiluvash,
potomstvo e radost golema,
sekoj saka da ja docheka,
silen junak - gordost dedova,
da ja chuva Makedonija!

Ti me stvori, porasna, ti me ozheni,
ke te chuvam, mili tate, daj Bozhe ostari!
Славчо и Иванчо - Slavcho i Ivancho
(ft. Damjan Stojanoski)

Ееј, два први брачеди Славчо и Иванчо
војници ќе одат, војници ќе одат, џанам,
на турска граница, на турска граница.

Ееј, прва пушка пукна Иванчо го удри
во левото рамо, во левото рамо, џанам,
близу до срцето. Иванчо ми падна.

Ееј, над глава му стои младо офицерче
со пискулот Турче, на Иванчо збори, џанам:
- Каде си удрено, каде ми те боли?

Ееј, младо офицерче, јас си сум удрено
во левото рамо, во левото рамо, џанам,
близу до срцето. За мене лек нема.

Ееј, кога дојде време Славчо да си иди,
на порти го чека Иванчова мајка, џанам,
в црно облечена, за Иванчо праша.

Ееј, на порти го чека Иванчова жена,
Иванчови деца, за Ивано прашаа, џанам,
дали ќе си дојди, да не е загинат.

Ееј, чиче мили чиче, каде ни е тате,
дали ќе си дојди, дали ќе си дојди, чиче,
да не е загинат, да не е отепан?

Ееј, внуци мили внуци, вашиот татко,
има два месеци откако загина, џанам,
зато се забајвме, споменик му прајвме.
Eej, dva prvi brachedi Slavcho i Ivancho
vojnici ke odat, vojnici ke odat, djanam,
na turska granica, na turska granica.

Eej, prva pushka pukna Ivancho go udri
vo levoto ramo, vo levoto ramo, djanam,
blizu do srceto. Ivancho mi padna.

Eej, nad glava mu stoi mlado oficerche
so piskulot Turche, na Ivancho zbori, djanam:
- Kade si udreno, kade mi te boli?

Eej, mlado oficerche, jas si sum udreno
vo levoto ramo, vo levoto ramo, djanam,
blizu do srceto. Za mene lek nema.

Eej, koga dojde vreme Slavcho da si idi,
na porti go cheka Ivanchova majka, djanam,
v crno oblechena, za Ivancho prasha.

Eej, na porti go cheka Ivanchova zhena,
Ivanchovi deca, za Ivano prashaa, djanam,
dali ke si dojdi, da ne e zaginat.

Eej, chiche mili chiche, kade ni e tate,
dali ke si dojdi, dali ke si dojdi, chiche,
da ne e zaginat, da ne e otepan?

Eej, vnuci mili vnuci, vashiot tatko,
ima dva meseci otkako zagina, djanam,
zato se zabajvme, spomenik mu prajvme.


МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com