Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Влатко Миладиноски - Vlatko Miladinoski

Ај да ојме Јано - Aj da ojme Jano

Ај, да ојме, Јано, ај да ојме,
ај, да ојме, Јано, горниот порој,
ај, да ојме, Јано, горниот порој.

Горниот порој, Јано, горниот порој,
горниот порој, Јано, в чаршијата,
горниот порој, Јано, в чаршијата.

Дејгиди Јано мори, бела Јано,
дејгиди Јано мори, бела Јано,
оф, Јано, Јано, Јано, дејгиди бела Јано,
Јано, јано, мори, пуста Јано!

Там ќе ти купам, Јано, там ќе ти куоам,
там ќе ти купам, Јано, шам-шамија,
шам-шамија, Јано, антерија.

Ти да ја носиш, Јано, ти да ја носиш,
ти да ја носиш, Јано, јас да те гледам,
ти да ја носиш, Јано, јас да те гледам.

Дејгиди Јано мори, бела Јано,
дејгиди Јано мори, бела Јано,
оф, Јано, Јано, Јано, дејгиди бела Јано,
Јано, јано, мори, пуста Јано!

Јас да те гледам, Јано, јас да те гледам,
јас да те гледам, Јано, дал ти прилегат,
јас да те гледам, Јано, дал ти прилегат.

Да си пукнат, Јано, да си пукнат,
да си пукнат, Јано, душманите,
и моите, Јано, и твоите!

Дејгиди Јано мори, бела Јано,
дејгиди Јано мори, бела Јано,
оф, Јано, Јано, Јано, дејгиди бела Јано,
Јано, јано, мори, пуста Јано!
Aj, da ojme, Jano, aj da ojme,
aj, da ojme, Jano, gorniot poroj,
aj, da ojme, Jano, gorniot poroj.

Gorniot poroj, Jano, gorniot poroj,
gorniot poroj, Jano, v charshijata,
gorniot poroj, Jano, v charshijata.

Dejgidi Jano mori, bela Jano,
dejgidi Jano mori, bela Jano,
of, Jano, Jano, Jano, dejgidi bela Jano,
Jano, jano, mori, pusta Jano!

Tam ke ti kupam, Jano, tam ke ti kuoam,
tam ke ti kupam, Jano, sham-shamija,
sham-shamija, Jano, anterija.

Ti da ja nosish, Jano, ti da ja nosish,
ti da ja nosish, Jano, jas da te gledam,
ti da ja nosish, Jano, jas da te gledam.

Dejgidi Jano mori, bela Jano,
dejgidi Jano mori, bela Jano,
of, Jano, Jano, Jano, dejgidi bela Jano,
Jano, jano, mori, pusta Jano!

Jas da te gledam, Jano, jas da te gledam,
jas da te gledam, Jano, dal ti prilegat,
jas da te gledam, Jano, dal ti prilegat.

Da si puknat, Jano, da si puknat,
da si puknat, Jano, dushmanite,
i moite, Jano, i tvoite!

Dejgidi Jano mori, bela Jano,
dejgidi Jano mori, bela Jano,
of, Jano, Jano, Jano, dejgidi bela Jano,
Jano, jano, mori, pusta Jano!
Сè ми снема - Sè mi snema

///
///


МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com