Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Влатко Миладиноски − Vlatko Miladinoski
Ај да ојме Јано − Aj da ojme Jano


Ај, да ојме, Јано, ај да ојме,
ај, да ојме, Јано, горниот порој,
ај, да ојме, Јано, горниот порој.

Горниот порој, Јано, горниот порој,
горниот порој, Јано, в чаршијата,
горниот порој, Јано, в чаршијата.

Дејгиди Јано мори, бела Јано,
дејгиди Јано мори, бела Јано,
оф, Јано, Јано, Јано, дејгиди бела Јано,
Јано, јано, мори, пуста Јано!

Там ќе ти купам, Јано, там ќе ти куоам,
там ќе ти купам, Јано, шам-шамија,
шам-шамија, Јано, антерија.

Ти да ја носиш, Јано, ти да ја носиш,
ти да ја носиш, Јано, јас да те гледам,
ти да ја носиш, Јано, јас да те гледам.

Дејгиди Јано мори, бела Јано,
дејгиди Јано мори, бела Јано,
оф, Јано, Јано, Јано, дејгиди бела Јано,
Јано, јано, мори, пуста Јано!

Јас да те гледам, Јано, јас да те гледам,
јас да те гледам, Јано, дал ти прилегат,
јас да те гледам, Јано, дал ти прилегат.

Да си пукнат, Јано, да си пукнат,
да си пукнат, Јано, душманите,
и моите, Јано, и твоите!

Дејгиди Јано мори, бела Јано,
дејгиди Јано мори, бела Јано,
оф, Јано, Јано, Јано, дејгиди бела Јано,
Јано, јано, мори, пуста Јано!
Aj, da ojme, Jano, aj da ojme,
aj, da ojme, Jano, gorniot poroj,
aj, da ojme, Jano, gorniot poroj.

Gorniot poroj, Jano, gorniot poroj,
gorniot poroj, Jano, v charshijata,
gorniot poroj, Jano, v charshijata.

Dejgidi Jano mori, bela Jano,
dejgidi Jano mori, bela Jano,
of, Jano, Jano, Jano, dejgidi bela Jano,
Jano, jano, mori, pusta Jano!

Tam ke ti kupam, Jano, tam ke ti kuoam,
tam ke ti kupam, Jano, sham-shamija,
sham-shamija, Jano, anterija.

Ti da ja nosish, Jano, ti da ja nosish,
ti da ja nosish, Jano, jas da te gledam,
ti da ja nosish, Jano, jas da te gledam.

Dejgidi Jano mori, bela Jano,
dejgidi Jano mori, bela Jano,
of, Jano, Jano, Jano, dejgidi bela Jano,
Jano, jano, mori, pusta Jano!

Jas da te gledam, Jano, jas da te gledam,
jas da te gledam, Jano, dal ti prilegat,
jas da te gledam, Jano, dal ti prilegat.

Da si puknat, Jano, da si puknat,
da si puknat, Jano, dushmanite,
i moite, Jano, i tvoite!

Dejgidi Jano mori, bela Jano,
dejgidi Jano mori, bela Jano,
of, Jano, Jano, Jano, dejgidi bela Jano,
Jano, jano, mori, pusta Jano!
Виена лоза − Viena loza


Виена лоза, виена,
виена лоза, виена.
Не ми е лоза виена,
тук ми е мома армасана.

Тук ми е мома армасана,
армасана, невенчана.
В недела свадба ќе правиме,
сватови ќе пречекуваме.

Сватови ќе пречекуваме,
од тоа село Тресино,
од тоа село Тресино,
за младо момче убаво.

Виена лоза, виена,
виена лоза, виена...
Viena loza, viena,
viena loza, viena.
Ne mi e loza viena,
tuk mi e moma armasana.

Tuk mi e moma armasana,
armasana, nevenchana.
V nedela svadba ke pravime,
svatovi ke prechekuvame.

Svatovi ke prechekuvame,
od toa selo Tresino,
od toa selo Tresino,
za mlado momche ubavo.

Viena loza, viena,
viena loza, viena...
Девојче Еврејче − Devojche Evrejche


Излегов да се рашетам, џанум,
излегов да се рашетам,
низ таја бабам Битола,
низ еврејската махала.

На една порта што видов, џанум,
на една порта што видов,
едно девојче Еврејче,
едно девојче Еврејче.

Руси си коси чешлаше, џанум,
руси си коси чешлаше,
ем си ги ситно плетеше,
ем си ги ситно плетеше.

А бре, девојче Еврејче, џанум,
а бре, девојче Еврејче,
не чешлај коси в недела,
туку чешлај ги в сабота.

Недела − празник рисјански, џанум,
недела − празник рисјански,
сабота − празник еврејски,
сабота − празник еврејски.

Недела − празник рисјански,
сабота − празник еврејски.
Izlegov da se rashetam, djanum,
izlegov da se rashetam,
niz taja babam Bitola,
niz evrejskata mahala.

Na edna porta shto vidov, djanum,
na edna porta shto vidov,
edno devojche Evrejche,
edno devojche Evrejche.

Rusi si kosi cheshlashe, djanum,
rusi si kosi cheshlashe,
em si gi sitno pleteshe,
em si gi sitno pleteshe.

A bre, devojche Evrejche, djanum,
a bre, devojche Evrejche,
ne cheshlaj kosi v nedela,
tuku cheshlaj gi v sabota.

Nedela − praznik risjanski, djanum,
nedela − praznik risjanski,
sabota − praznik evrejski,
sabota − praznik evrejski.

Nedela − praznik risjanski,
sabota − praznik evrejski.
Велат нѐ нема − Velat nè nema


Тука сме ние вечни векови,
во убав Егеј беломорски,
овде на свети наши корени,
од исти мајки тука родени.

Велат нѐ нема, ама еве сме,
со мерак сред Солун оро играме,
велат нѐ нема, ама еве сме,
ееј, македонски песни гордо пееме!

Тука во Солун, Драма, Кавала,
во Кукуш, Воден, лична Гревена,
горе на Вичо, Грамос херојски,
се игра и пее пак македонски.

Велат нѐ нема, ама еве сме,
со мерак сред Солун оро играме,
велат нѐ нема, ама еве сме,
ееј, македонски песни гордо пееме!

Тука сме ние од пред Исуса,
на своја земја македонска,
тука сме, тука остануваме,
и име свето не менуваме.

Велат нѐ нема, ама еве сме,
со мерак сред Солун оро играме,
велат нѐ нема, ама еве сме,
ееј, македонски песни гордо пееме!

Македонски песни гордо пееме!
Tuka sme nie vechni vekovi,
vo ubav Egej belomorski,
ovde na sveti nashi koreni,
od isti majki tuka rodeni.

Velat nè nema, ama eve sme,
so merak sred Solun oro igrame,
velat nè nema, ama eve sme,
eej, makedonski pesni gordo peeme!

Tuka vo Solun, Drama, Kavala,
vo Kukush, Voden, lichna Grevena,
gore na Vicho, Gramos herojski,
se igra i pee pak makedonski.

Velat nè nema, ama eve sme,
so merak sred Solun oro igrame,
velat nè nema, ama eve sme,
eej, makedonski pesni gordo peeme!

Tuka sme nie od pred Isusa,
na svoja zemja makedonska,
tuka sme, tuka ostanuvame,
i ime sveto ne menuvame.

Velat nè nema, ama eve sme,
so merak sred Solun oro igrame,
velat nè nema, ama eve sme,
eej, makedonski pesni gordo peeme!

Makedonski pesni gordo peeme!
Од Битола појдов − Od Bitola pojdov


Од Битола појдов,
во Прилеп дојдов.
Прилепските моми сите тутунарки,
а битолските − мелем на рана.
Битола, генле бабам, Битола,
Манастир, леле јандум, пак Манастир!

Од Прилеп појдов,
во Велес дојдов.
Велешките моми сите грнчарки,
а битолските − мелем на рана.
Битола, генле бабам, Битола,
Манастир, леле јандум, пак Манастир!

Од Велес појдов,
во Тетово дојдов.
Тетовските моми сите јаболкарки,
а битолските − мелем на рана.
Битола, генле бабам, Битола,
Манастир, леле јандум, пак Манастир!

Од Тетово појдов,
во Скопје дојдов.
Скопските моми сите љубовџики,
а битолските − мелем на рана.
Битола, генле бабам, Битола,
Манастир, леле јандум, пак Манастир!
Od Bitola pojdov,
vo Prilep dojdov.
Prilepskite momi site tutunarki,
a bitolskite − melem na rana.
Bitola, genle babam, Bitola,
Manastir, lele jandum, pak Manastir!

Od Prilep pojdov,
vo Veles dojdov.
Veleshkite momi site grncharki,
a bitolskite − melem na rana.
Bitola, genle babam, Bitola,
Manastir, lele jandum, pak Manastir!

Od Veles pojdov,
vo Tetovo dojdov.
Tetovskite momi site jabolkarki,
a bitolskite − melem na rana.
Bitola, genle babam, Bitola,
Manastir, lele jandum, pak Manastir!

Od Tetovo pojdov,
vo Skopje dojdov.
Skopskite momi site ljubovdjiki,
a bitolskite − melem na rana.
Bitola, genle babam, Bitola,
Manastir, lele jandum, pak Manastir!
Невено − Neveno


Наше маало − многу лични моми,
мене само една ми е ашик,
ашик ми е Невена мома,
еј да сака да биде моја.

Невено, лична Невено,
ти имаш тело вретено,
што ашик имам на тебе,
без сон сум, лична Невено.

А од пенџер Невена ме гледа,
штом ја видов ишарет ми прати,
и со поглед воздишка ми краде,
мислам дека срце ќе ми даде.

Невено, лична Невено,
ти имаш тело вретено,
што ашик имам на тебе,
без сон сум, лична Невено.
Nashe maalo − mnogu lichni momi,
mene samo edna mi e ashik,
ashik mi e Nevena moma,
ej da saka da bide moja.

Neveno, lichna Neveno,
ti imash telo vreteno,
shto ashik imam na tebe,
bez son sum, lichna Neveno.

A od pendjer Nevena me gleda,
shtom ja vidov isharet mi prati,
i so pogled vozdishka mi krade,
mislam deka srce ke mi dade.

Neveno, lichna Neveno,
ti imash telo vreteno,
shto ashik imam na tebe,
bez son sum, lichna Neveno.
Девојченце црнооко − Devojchence crnooko


Девојченце црнооко,
што ме милно погледнуваш,
на срце ме изгоруваш, /
на снага ми болест даваш. /2

Болен лежав три години,
три постели си искинав,
сега малку си пристанав, /
па ќе одам кај кадија. /2

Еј кадија, стар судија,
криво седи − право суди,
криво седи − право суди,
па пресуди двајца млади,
на момчето − правината,
на девојче − кривината.

Суди, суди, стар кадија,
па пресуди двајца млади,
на момчето − правината, /
на девојче − кривината. /2
Devojchence crnooko,
shto me milno poglednuvash,
na srce me izgoruvash, /
na snaga mi bolest davash. /2

Bolen lezhav tri godini,
tri posteli si iskinav,
sega malku si pristanav, /
pa ke odam kaj kadija. /2

Ej kadija, star sudija,
krivo sedi − pravo sudi,
krivo sedi − pravo sudi,
pa presudi dvajca mladi,
na momcheto − pravinata,
na devojche − krivinata.

Sudi, sudi, star kadija,
pa presudi dvajca mladi,
na momcheto − pravinata, /
na devojche − krivinata. /2
Мајко ќе одам јабана − Majko ke odam jabana


Пол година, мамо, како кријам,
пол година, мамо, јас не спијам,
не знам како, мамо, да ти кажам,
нејќам тебе, мамо, да те лажам.

Мајко, ќе одам јабана,
к'сметот да си го пробам,
паричка да си спечалам,
па да можам да се оженам,
ергенлак, мамо, да сменам.

Сѐ знам, мила мамо, што ќе кажеш −
немој таму, сине, ќе се каеш,
кој туѓина, синко, си зафатил.
тој при мајка, сине, не се вратил.

Мајко, ќе одам јабана,
к'сметот да си го пробам,
паричка да си спечалам,
па да можам да се оженам,
ергенлак, мамо, да сменам.
Pol godina, mamo, kako krijam,
pol godina, mamo, jas ne spijam,
ne znam kako, mamo, da ti kazham,
nejkam tebe, mamo, da te lazham.

Majko, ke odam jabana,
k'smetot da si go probam,
parichka da si spechalam,
pa da mozham da se ozhenam,
ergenlak, mamo, da smenam.

Sè znam, mila mamo, shto ke kazhesh −
nemoj tamu, sine, ke se kaesh,
koj tugjina, sinko, si zafatil.
toj pri majka, sine, ne se vratil.

Majko, ke odam jabana,
k'smetot da si go probam,
parichka da si spechalam,
pa da mozham da se ozhenam,
ergenlak, mamo, da smenam.
Ајде брате − Ajde brate


После толку многу години
брат ми реши да се ожени,
а јас покрај него пораснат,
уште повеќе се радувам.

− Ајде брате, ајде време е
в куќи снаа да ни донесеш,
стара мајка да се насмее,
а пак татко горд да запее!

В нашта куќа бела, голема,
свадба ќе се прави в недела.
Брат ми реши да се ожени,
срца наши да развесели.

− Ајде брате, ајде време е
в куќи снаа да ни донесеш,
стара мајка да се насмее,
а пак татко горд да запее!
Posle tolku mnogu godini
brat mi reshi da se ozheni,
a jas pokraj nego porasnat,
ushte poveke se raduvam.

− Ajde brate, ajde vreme e
v kukji snaa da ni donesesh,
stara majka da se nasmee,
a pak tatko gord da zapee!

V nashta kukja bela, golema,
svadba ke se pravi v nedela.
Brat mi reshi da se ozheni,
srca nashi da razveseli.

− Ajde brate, ajde vreme e
v kukji snaa da ni donesesh,
stara majka da se nasmee,
a pak tatko gord da zapee!
Ракијо жолта магијо − Rakijo zholta magijo


Зошто си таков, животе,
зошто си суров со мене?
Си љубев мома румена, /
остана недољубена. /2

Ракијо, жолта магијо,
пак те моли срцево,
пак те моли душа бекриска,
да ми бидеш утеха!
Ракијо, сестро лажовна,
верна сенко таговна,
ти си мелем што ми лечи
горка рана љубовна.

Не брзај, судбо, полека,
да не те колнам довека,
ај сврти нова страница /
за еден млад пијаница. /2

Ракијо, жолта магијо,
пак те моли срцево,
пак те моли душа бекриска,
да ми бидеш утеха!
Ракијо, сестро лажовна,
верна сенко таговна,
ти си мелем што ми лечи
горка рана љубовна.
Zoshto si takov, zhivote,
zoshto si surov so mene?
Si ljubev moma rumena, /
ostana nedoljubena. /2

Rakijo, zholta magijo,
pak te moli srcevo,
pak te moli dusha bekriska,
da mi bidesh uteha!
Rakijo, sestro lazhovna,
verna senko tagovna,
ti si melem shto mi lechi
gorka rana ljubovna.

Ne brzaj, sudbo, poleka,
da ne te kolnam doveka,
aj svrti nova stranica /
za eden mlad pijanica. /2

Rakijo, zholta magijo,
pak te moli srcevo,
pak te moli dusha bekriska,
da mi bidesh uteha!
Rakijo, sestro lazhovna,
verna senko tagovna,
ti si melem shto mi lechi
gorka rana ljubovna.
Сè ми снема − Sè mi snema


Барем погледни ме,
да ти видам од очите.
Кажи ми искрено
зошто веќе не можеме?

Ќе се завртам и ќе заминам,
љубов моја, само не знам каде,
што ми зеде − што ми даде.
Ќе се завртам и ќе заминам,
но на светот правда нема,
сѐ што љубев − сѐ ми снема.

Ако е премалку
сѐ што чувствувам за тебе,
не знам кој ќе може
да те сака, еј, повеќе.

Ќе се завртам и ќе заминам,
љубов моја, само не знам каде,
што ми зеде − што ми даде.
Ќе се завртам и ќе заминам,
но на светот правда нема,
сѐ што љубев − сѐ ми снема.

Зошто, Боже, правда нема,
сѐ што љубев − сѐ ми снема.
Barem pogledni me,
da ti vidam od ochite.
Kazhi mi iskreno
zoshto veke ne mozheme?

Ke se zavrtam i ke zaminam,
ljubov moja, samo ne znam kade,
shto mi zede − shto mi dade.
Ke se zavrtam i ke zaminam,
no na svetot pravda nema,
sè shto ljubev − sè mi snema.

Ako e premalku
sè shto chuvstvuvam za tebe,
ne znam koj ke mozhe
da te saka, ej, povekje.

Ke se zavrtam i ke zaminam,
ljubov moja, samo ne znam kade,
shto mi zede − shto mi dade.
Ke se zavrtam i ke zaminam,
no na svetot pravda nema,
sè shto ljubev − sè mi snema.

Zoshto, Bozhe, pravda nema,
sè shto ljubev − sè mi snema.
Како си се, Севде, научило − Kako si se, Sevde, nauchilo
Ајде да си речиме една песна − Ajde da si rechime edna pesna

ft. Дамјан Стојаноски (Damjan Stojanoski)

Како си се, Севде, научило −
само легни, Севде, само стани?
Јас сиромав, Севде, си не можам
сам да легнам, Севде, сам да станам.

(Само седам, Севде, крај огонот,
кола дрва, Севде, изгорувам,
кола дрва, Севде, изгорувам,
чаша солзи, Севде, наронувам.

Да го перам, Севде, пусто капче,
да го фрлам, Севде, во огонот,
да му речам, Севде: Гори, капче −
така гори, Севде, мојво срце.)

−−−−−−−
Ајде да си речиме една песна
многу гласовита:
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат два пати:
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат три пати:
три накрст − пирустија,
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат четири пати:
четири моми на орото,
три накрст − пирустија,
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат пет пати:
пет прсти рака има,
четири моми на орото,
три накрст − пирустија,
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат шест пати:
шест месеци − пол година,
пет прсти рака има,
четири моми на орото,
три накрст − пирустија,
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!

Ајде да си речиме уште една,
да се сторат седум пати:
седум дена во недела,
шест месеци − пол година,
пет прсти рака има,
четири моми на орото,
три накрст − пирустија,
две очи мома има,
еднаш мајка јунак раѓа −
оној ми е билбил,
билбил рано пее,
пее во мај месец!
Kako si se, Sevde, nauchilo −
samo legni, Sevde, samo stani?
Jas siromav, Sevde, si ne mozham
sam da legnam, Sevde, sam da stanam.

(Samo sedam, Sevde, kraj ogonot,
kola drva, Sevde, izgoruvam,
kola drva, Sevde, izgoruvam,
chasha solzi, Sevde, naronuvam.

Da go peram, Sevde, pusto kapche,
da go frlam, Sevde, vo ogonot,
da mu recham, Sevde: Gori, kapche −
taka gori, Sevde, mojvo srce.)

−−−−−−−
Ajde da si rechime edna pesna
mnogu glasovita:
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!

Ajde da si rechime ushte edna,
da se storat dva pati:
dve ochi moma ima,
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!

Ajde da si rechime ushte edna,
da se storat tri pati:
tri nakrst − pirustija,
dve ochi moma ima,
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!

Ajde da si rechime ushte edna,
da se storat chetiri pati:
chetiri momi na oroto,
tri nakrst − pirustija,
dve ochi moma ima,
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!

Ajde da si rechime ushte edna,
da se storat pet pati:
pet prsti raka ima,
chetiri momi na oroto,
tri nakrst − pirustija,
dve ochi moma ima,
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!

Ajde da si rechime ushte edna,
da se storat shest pati:
shest meseci − pol godina,
pet prsti raka ima,
chetiri momi na oroto,
tri nakrst − pirustija,
dve ochi moma ima,
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!

Ajde da si rechime ushte edna,
da se storat sedum pati:
sedum dena vo nedela,
shest meseci − pol godina,
pet prsti raka ima,
chetiri momi na oroto,
tri nakrst − pirustija,
dve ochi moma ima,
ednash majka junak ragja −
onoj mi e bilbil,
bilbil rano pee,
pee vo maj mesec!
Ајде брате − Ajde brate
Свадба да ви направам − Svadba da vi napravam

ft. Дамјан Стојаноски (Damjan Stojanoski)
See also: "Свадба да ви направам − Svadba da vi napravam" - Војо Стојаноски (Vojo Stojanoski)

После толку многу години
брат ми реши да се ожени,
а јас покрај него пораснат,
уште повеќе се радувам.

− Ајде брате, ајде време е
в куќи снаа да ни донесеш,
стара мајка да се насмее,
а пак татко горд да запее!

В нашта куќа бела, голема,
свадба ќе се прави в недела.
Брат ми реши да се ожени,
срца наши да развесели.

− Ајде брате, ајде време е
в куќи снаа да ни донесеш,
стара мајка да се насмее,
а пак татко горд да запее!

−−−−−−−
Растете, деца мои,
растете, ангели.
Господ со вас навек нека биде, /
живот среќен да ми имате! /2

Свадба да ви направам,
свадба баш македонска!
Деца да изродите,
деца − силни јунаци,
мили мои следбеници −
синови македонски!

Бидете, деца мои,
горди на родот свој,
држете се својски и од срце, /
сонце да ве гали по лице. /2

Свадба да ви направам,
свадба баш македонска!
Деца да изродите,
деца − силни јунаци,
мили мои следбеници −
синови македонски!
Posle tolku mnogu godini
brat mi reshi da se ozheni,
a jas pokraj nego porasnat,
ushte poveke se raduvam.

− Ajde brate, ajde vreme e
v kukji snaa da ni donesesh,
stara majka da se nasmee,
a pak tatko gord da zapee!

V nashta kukja bela, golema,
svadba ke se pravi v nedela.
Brat mi reshi da se ozheni,
srca nashi da razveseli.

− Ajde brate, ajde vreme e
v kukji snaa da ni donesesh,
stara majka da se nasmee,
a pak tatko gord da zapee!

−−−−−−−
Rastete, deca moi,
rastete, angeli.
Gospod so vas navek neka bide, /
zhivot srekjen da mi imate! /2

Svadba da vi napravam,
svadba bash makedonska!
Deca da izrodite,
deca − silni junaci,
mili moi sledbenici −
sinovi makedonski!

Bidete, deca moi,
gordi na rodot svoj,
drzhete se svojski i od srce, /
sonce da ve gali po lice. /2

Svadba da vi napravam,
svadba bash makedonska!
Deca da izrodite,
deca − silni junaci,
mili moi sledbenici −
sinovi makedonski!МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com