Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Елена Андоновска − Elena Andonovska
Босо моме шета − Boso mome sheta


Низ корија зелена босо моме шета. /2
Еј моме ле, моме босо је! /2

Ми нагази момето трнче чимичоче. /2
Еј моме ле, моме босо је! /2

Нема никој, мале ле, трнче да изваде. /2
Еј моме ле, моме босо је! /2

Оздол иде, мале ле, младото овчарче,
му извади мале ле, трнче чимичоче.
Еј моме ле, моме босо jе! /2
Niz korija zelena boso mome sheta. /2
Ej mome le, mome boso je! /2

Mi nagazi mometo trnche chimichoche. /2
Ej mome le, mome boso je! /2

Nema nikoj, male le, trnche da izvade. /2
Ej mome le, mome boso je! /2

Ozdol ide, male le, mladoto ovcharche,
mu izvadi male le, trnche chimichoche.
Ej mome le, mome boso je! /2
Мома седи на чардакот − Moma sedi na chardakot


Мома седи на чардакот,
на чардакот, на одерот.
Пусто дрво, гнило било, /
падна чардак на земја. /2

Скрил се лудо зад вратата,
фатил мома за раката.
Мома вели ем говори: /
- Пушти ме, лудо, пушти ме! /2

Ние сме си близу рода,
први-втори братучеди.
Се излага лудо младо, /
па ја пуштил момата. /2

Бега мома погон место,
се обрна и вели:
- Фати лудо јаребица, /
па не знае да јаде. /2
Moma sedi na chardakot,
na chardakot, na oderot.
Pusto drvo, gnilo bilo, /
padna chardak na zemja. /2

Skril se ludo zad vratata,
fatil moma za rakata.
Moma veli em govori: /
- Pushti me, ludo, pushti me! /2

Nie sme si blizu roda,
prvi-vtori bratuchedi.
Se izlaga ludo mlado, /
pa ja pushtil momata. /2

Bega moma pogon mesto,
se obrna i veli:
- Fati ludo jarebica, /
pa ne znae da jade. /2
Земјо Македонска - Zemjo Makedonska

ft. „Танец“ ("Tanec")

Земјо Македонска, уважавам те!
Земјо Македонска, поздравјавам те!
Земјо Македонска, /
земјо турско-ропска Македонијо, /
поздравјавам те! /2

Поздравјавам твојте, Македонијо, /
гори високи! /2
Горите, висојте /
и во теб херојте, Македонијо, /
што ги раѓаш ти. /2

По теб се белеат, Македонијо, /
безбројни стада. /2
Стадата белеат, /
а гроздови зреат, Македонијо, /
по твои ридови. /2

Ништо не те плаши, Македонијо, /
на овој бели свет! /2
Кој душман ќе влезе /
жив нема да излезе, Македонијо, /
ти го ставаш в гроб! /2
Zemjo Makedonska, uvazhavam te!
Zemjo Makedonska, pozdravjavam te!
Zemjo Makedonska, /
zemjo tursko-ropska Makedonijo, /
pozdravjavam te! /2

Pozdravjavam tvojte, Makedonijo, /
gori visoki! /2
Gorite, visojte /
i vo teb herojte, Makedonijo, /
shto gi ragjash ti. /2

Po teb se beleat, Makedonijo, /
bezbrojni stada. /2
Stadata beleat, /
a grozdovi zreat, Makedonijo, /
po tvoi ridovi. /2

Nishto ne te plashi, Makedonijo, /
na ovoj beli svet! /2
Koj dushman ke vleze /
zhiv nema da izleze, Makedonijo, /
ti go stavash v grob! /2
Сношти појдов, мила мамо, на седенка − Snošti pojdov, mila mamo, na sedenka


Сношти појдов, мила мамо, на седенка,
и некој ме фати, мамо, за плетенка.
Тој држ – јас држ, тој трга – јас тргам,
тој трга – јас тргам, тој натаму – јас наваму
Се скина плетенка, мамо, се скина плетенка,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.

Вчера појдов, мила мамо, на бунарот,
и некој ме фати, мамо, за ѓерданот.
Тој држ – јас држ, тој трга – јас тргам,
тој трга – јас тргам, тој натаму – јас наваму.
Се скина ѓерданот, мамо, се скина ѓерданот,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.

Па се вратив, мила мамо, на бостанот,
и некој ме фати, мамо, за фустанот.
Тој држ – јас држ, тој трга – јас тргам,
тој трга – јас тргам, тој натаму – јас наваму.
Се скина фустанот, мамо, се скина фустанот,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.
Snošti pojdov, mila mamo, na sedenka,
i nekoj me fati, mamo, za pletenka.
Toj drž – jas drž, toj trga – jas trgam,
toj trga – jas trgam, toj natamu – jas navamu
Se skina pletenka, mamo, se skina pletenka,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.

Včera pojdov, mila mamo, na bunarot,
i nekoj me fati, mamo, za ǵerdanot.
Toj drž – jas drž, toj trga – jas trgam,
toj trga – jas trgam, toj natamu – jas navamu.
Se skina ǵerdanot, mamo, se skina ǵerdanot,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.

Pa se vrativ, mila mamo, na bostanot,
i nekoj me fati, mamo, za fustanot.
Toj drž – jas drž, toj trga – jas trgam,
toj trga – jas trgam, toj natamu – jas navamu.
Se skina fustanot, mamo, se skina fustanot,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.
Мори деј Невено − Mori dej Neveno


Мори деј Невено, невен душо,
невен да се твојте очи.
Или твојте очи, како мојте,
Дум, дум дуру дум како мојте.

Ајде ние да ги замешаме,
јазе твојте, тизе мојте.
Или да се сторат црно гројзе,
Дум, дум дуру дум црно гројзе.

Ајде ние двајца да зобаме,
по темнина, без борина.
Или на јасната месечина,
Дум, дум дуру дум месечина.
Mori dej Neveno, neven dušo,
neven da se tvojte oči.
Ili tvojte oči, kako mojte,
Dum, dum duru dum kako mojte.

Ajde nie da gi zamešame,
jaze tvojte, tize mojte.
Ili da se storat crno grojze,
Dum, dum duru dum crno grojze.

Ajde nie dvajca da zobame,
po temnina, bez borina.
Ili na jasnata mesečina,
Dum, dum duru dum mesečina.
Река газит малој моме − Reka gazit maloj mome


Река газит малој моме,
бели му се нози,
в рока држит кошничица,
полна с љубичица.
Се сретиле мома и момче
во тесно сокаче,
проговара малој моме
на младо јуначе.

− Дал на војска одиш, лудо,
ил од војска идеш,
дал на војска одиш, лудо,
ил од војска идеш?
− Нит на војска одам, лудо,
нит од војска идам,
ток сум било на ат-пазар,
коња да си купам.

− Пружи рока, лудо и младо,
качи ме на коња,
качи ме на коња, лудо,
однеси ме дома,
однеси ме дома, лудо,
шарена одаја,
шарена одаја, лудо,
на мека постела.

− Татко вети променица,
мајке одменица,
татко вети променица,
мајке одменица.
Reka gazit maloj mome,
beli mu se nozi,
v roka drzhit koshnichica,
polna s ljubichica.
Se sretile moma i momche
vo tesno sokache,
progovara maloj mome
na mlado junache.

− Dal na vojska odish, ludo,
il od vojska idesh,
dal na vojska odish, ludo,
il od vojska idesh?
− Nit na vojska odam, ludo,
nit od vojska idam,
tok sum bilo na at-pazar,
konja da si kupam.

− Pruzhi roka, ludo i mlado,
kachi me na konja,
kachi me na konja, ludo,
odnesi me doma,
odnesi me doma, ludo,
sharena odaja,
sharena odaja, ludo,
na meka postela.

− Tatko veti promenica,
majke odmenica,
tatko veti promenica,
majke odmenica.
Кој што ме чуе да пеам − Koj što me čue da peam


Кој што ме чуе да пеам,
тој мисли тага јас немам.
Јазе си пеам, веселам,
тагите да ми поминат,
јазе си пеам, веселам,
тагите да ми поминат.

Оздола иде либето
со двајца верни другари.
Либето ми беше трендафил,
другари беа гранчиња,
либето ми беше трендафил,
другари беа гранчиња.

Јазе на либе му зборувам:
− Дојди ми, либе, довечер,
дојди ми, либе, довечер,
јас ќе те чекам под пенџер,
дојди ми, либе, довечер,
јас ќе те чекам под пенџер.

Либе ми вели, говори:
− Не можам, мила, да дојдам,
не можам, либе, да дојдам,
јас си заљубив друго либе,
не можам, либе, да дојдам,
јас си заљубив друго либе.
Koj shto me chue da peam,
toj misli taga jas nemam.
Jaze si peam, veselam,
tagite da mi pominat,
jaze si peam, veselam,
tagite da mi pominat.

Ozdola ide libeto
so dvajca verni drugari.
Libeto mi beshe trendafil,
drugari bea granchinja,
libeto mi beshe trendafil,
drugari bea granchinja.

Jaze na libe mu zboruvam:
− Dojdi mi, libe, dovecher,
dojdi mi, libe, dovecher,
jas kje te chekam pod pendjer,
dojdi mi, libe, dovecher,
jas kje te chekam pod pendjer.

Libe mi veli, govori:
− Ne mozham, mila, da dojdam,
ne mozham, libe, da dojdam,
jas si zaljubiv drugo libe,
ne mozham, libe, da dojdam,
jas si zaljubiv drugo libe.
Дремка ми се дреме − Dremka mi se dreme


Дремка ми се дреме, мила мамо,
на црните очи,
дремка ми се дреме, мила мамо,
на црните очи.

Ако ти се дреме, мили сине,
вечерај пак легни,
ај ако ти се дреме, мили сине,
вечерај пак легни,
ај ако ти се дреме, мили сине,
вечерај пак легни.

Очите ми спијат, мила мамо,
срцето не спие,
ај очите ми спијат, мила мамо,
срцето не спие,
ај очите ми спијат, мила мамо,
срцето не спие.

Срцето не спие, мила мамо,
за нашто комшиче,
за нашто комшиче, мила мамо,
белото Мариче,
за нашто комшиче, мила мамо,
белото Мариче.

Иди, ја посакај, мила мамо,
дал ќе ти ја дадат,
ај ако ти ја дадат, мила мамо,
на пајтон ја качи,
ај ако не ја дадат, мила мамо,
постој, погледај ја.
Dremka mi se dreme, mila mamo,
na crnite ochi,
dremka mi se dreme, mila mamo,
na crnite ochi.

Ako ti se dreme, mili sine,
vecheraj pak legni,
aj ako ti se dreme, mili sine,
vecheraj pak legni,
aj ako ti se dreme, mili sine,
vecheraj pak legni.

Ochite mi spijat, mila mamo,
srceto ne spie,
aj ochite mi spijat, mila mamo,
srceto ne spie,
aj ochite mi spijat, mila mamo,
srceto ne spie.

Srceto ne spie, mila mamo,
za nashto komshiche,
za nashto komshiche, mila mamo,
beloto Mariche,
za nashto komshiche, mila mamo,
beloto Mariche.

Idi, ja posakaj, mila mamo,
dal ke ti ja dadat,
aj ako ti ja dadat, mila mamo,
na pajton ja kachi,
aj ako ne ja dadat, mila mamo,
postoj, pogledaj ja.
Облога се фаќат момче и девојче − Obloga se fakjat momche i devojche


Облога се фаќаат момче и девојче −
заедно да спијат на една постела,
заедно да спијат − да се не задеваат,
заедно да спијат − да се не задеваат.

Момчето таксало неговото стадо,
неговото стадо, неговото лојзе.
А моме таксало нејно бело лице,
нејно бело лице, нејна рамна снага.

Момчето легнало − одма ми заспало,
момчето легнало − одма ми заспало,
одма ми заспало како рудо јагне,
одма ми заспало како рудо јагне.

Девојче легнало − сон не ми ја фаќа,
само се преврќа како љута змија.
− Стани, лудо, стани, облога је твоја,
облога је твоја и ја сум ти твоја.
Obloga se fakjaat momche i devojche −
zaedno da spijat na edna postela,
zaedno da spijat − da se ne zadevaat,
zaedno da spijat − da se ne zadevaat.

Momcheto taksalo negovoto stado,
negovoto stado, negovoto lojze.
A mome taksalo nejno belo lice,
nejno belo lice, nejna ramna snaga.

Momcheto legnalo − odma mi zaspalo,
momcheto legnalo − odma mi zaspalo,
odma mi zaspalo kako rudo jagne,
odma mi zaspalo kako rudo jagne.

Devojche legnalo − son ne mi ja fakja,
samo se prevrkja kako ljuta zmija.
− Stani, ludo, stani, obloga je tvoja,
obloga je tvoja i ja sum ti tvoja.
Врба ми изникнала во Солунско поле − Vrba mi izniknala vo Solunsko pole


Врба ми изникнала,
врба ми изникнала,
врба ми изникнала во Солунско поле,
во Солунско поле − поле широко.

Жилите му беа,
жилите му беа,
жилите му беа дури до Воденско,
жилите му беа дури до Воденско.

На вршката има,
на вршката има,
на вршката има шарено пиле
на вршката има шарено пиле.

Пилето ми пее
многу жаловито,
га ми се сретнале брат и сестра,
брат и сестра, не ми се познале.
Vrba mi izniknala,
vrba mi izniknala,
vrba mi izniknala vo Solunsko pole,
vo Solunsko pole − pole shiroko.

Zhilite mu bea,
zhilite mu bea,
zhilite mu bea duri do Vodensko,
zhilite mu bea duri do Vodensko.

Na vrshkata ima,
na vrshkata ima,
na vrshkata ima shareno pile
na vrshkata ima shareno pile.

Pileto mi pee
mnogu zhalovito,
ga mi se sretnale brat i sestra,
brat i sestra, ne mi se poznale.
Кажи кажи стара ле бабо − Kazhi kazhi stara le babo


Кажи, кажи, стара ле бабо,
кај е бела Јана?
− Бела Јана, абре аго,
ангарија ојде,
во блиското село, де аго,
пченица да жние.

Лажи, лажи, стара ле бабо,
бегот не се лажи.
Бела Јана во килери,
сарајлија меси,
бела Јана во килери,
сарајлија меси.

− Ја излези, мила ле ќерко,
бегот ми те вика,
престегни си, мила ле ќерко,
рамната ти снага,
престегни си, мила ле ќерко,
танка половина.

− Па му свари, мила ле ќерко,
кафе ала-турка,
па да пие бегот, ле ќерко,
и да се отруе,
па да пие бегот, ле ќерко,
и да се отруе.
Kazhi, kazhi, stara le babo,
kaj e bela Jana?
− Bela Jana, abre ago,
angarija ojde,
vo bliskoto selo, de ago,
pchenica da zhnie.

Lazhi, lazhi, stara le babo,
begot ne se lazhi.
Bela Jana vo kileri,
sarajlija mesi,
bela Jana vo kileri,
sarajlija mesi.

− Ja izlezi, mila le kjerko,
begot mi te vika,
prestegni si, mila le kjerko,
ramnata ti snaga,
prestegni si, mila le kjerko,
tanka polovina.

− Pa mu svari, mila le kjerko,
kafe ala-turka,
pa da pie begot, le kjerko,
i da se otrue,
pa da pie begot, le kjerko,
i da se otrue.
Шеќерџиче јабанџиче − Shekjerdjiche jabandjiche


Крај Вардара седеше, /
алтан капче везеше. /2

Шеќерџиче, јабанџиче, /
да пукнеш ќе те земам! /2

Алтан капче везеше, /
дробни солзи ронеше. /2

Шеќерџиче, јабанџиче, /
да пукнеш ќе те земам! /2

Дробни солзи ронеше, /
тенки прсти кршеше. /2

Шеќерџиче, јабанџиче, /
да пукнеш ќе те земам! /2

Тенки прсти кршеше, /
луто мајка колнеше. /2

Шеќерџиче, јабанџиче, /
да пукнеш ќе те земам! /2.
Kraj Vardara sedeshe, /
altan kapche vezeshe. /2

Shekjerdjiche, jabandjiche, /
da puknesh kje te zemam! /2

Altan kapche vezeshe, /
drobni solzi roneshe. /2

Shekjerdjiche, jabandjiche, /
da puknesh kje te zemam! /2

Drobni solzi roneshe, /
tenki prsti krsheshe. /2

Shekjerdjiche, jabandjiche, /
da puknesh kje te zemam! /2

Tenki prsti krsheshe, /
luto majka kolneshe. /2

Shekjerdjiche, jabandjiche, /
da puknesh kje te zemam! /2.
Албум „Кој што ме чуе да пеам“ - Album "Koj što me čue da peam"


///
///


МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com