Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Петранка Костадинова − Petranka KostadinovaМакедонија ни е сѐ − Makedonija ni e sè

Музика: Тодор Јованов
Текст: Ѓорѓи Ѓоргиевски
Аранжман: Илчо Јованов
Music: Todor Jovanov
Lyrics: Gjorgji Gjorgievski
Arr.: Ilcho Jovanov


Нека знае Европа,
нека чуе сиот свет −
како зрак од сонце, /
како мирис од цвеќе, /
ти си наш најубав цвет. /2

Македонијо, ти си сѐ што имаме,
ти си песна и радост,
сонце и младост,
за тебе живееме!
Македонијо, ти си сѐ што имаме,
ти си песна и радост,
сонце и младост.
Вечно ќе те чуваме!

Нека знае Европа,
нека чуе сиот свет −
колку љубов носиш, /
колку даваш сила, /
од тебе нема помила. /2

Македонијо, ти си сѐ што имаме,
ти си песна и радост,
сонце и младост,
за тебе живееме!
Македонијо, ти си сѐ што имаме,
ти си песна и радост,
сонце и младост.
Вечно ќе те чуваме!
Neka znae Evropa,
neka chue siot svet −
kako zrak od sonce, /
kako miris od cvekje, /
ti si nash najubav cvet. /2

Makedonijo, ti si sè shto imame,
ti si pesna i radost,
sonce i mladost,
za tebe zhiveeme!
Makedonijo, ti si sè shto imame,
ti si pesna i radost,
sonce i mladost.
Vechno ke te chuvame!

Neka znae Evropa,
neka chue siot svet −
kolku ljubov nosish, /
kolku davash sila, /
od tebe nema pomila. /2

Makedonijo, ti si sè shto imame,
ti si pesna i radost,
sonce i mladost,
za tebe zhiveeme!
Makedonijo, ti si sè shto imame,
ti si pesna i radost,
sonce i mladost.
Vechno ke te chuvame!
Македонија името не го менува − Makedonija imeto ne go menuva

Музика: /
Текст: /
Аранжман: /
Music: /
Lyrics: /
Arr.: /


Во трите неба ти нѐ соѕида,
со корен сочен ти нѐ израсна.
Остана парче од небото
и топол прамен од сонцето
македонско.

Со топла земја се прегрнувам,
иако велат − јас не постојам.
Остана парче од небото
и топол прамен од сонцето
македонско.

Името не ни го даваат,
срцето, еј, ни го параат.
А овдека денот денува −
Македонија името не го менува!

Со едно име се разбудувам,
во солени води рани измивам.
Остана парче од небото
и топол прамен од сонцето
македонско.

Името не ни го даваат,
срцето, еј, ни го параат.
А овдека денот денува −
Македонија името не го менува!
Vo trite neba ti nè sodzida,
so koren sochen ti nè izrasna.
Ostana parche od neboto
i topol pramen od sonceto
makedonsko.

So topla zemja se pregrnuvam,
iako velat − jas ne postojam.
Ostana parche od neboto
i topol pramen od sonceto
makedonsko.

Imeto ne ni go davaat,
srceto, ej, ni go paraat.
A ovdeka denot denuva −
Makedonija imeto ne go menuva!

So edno ime se razbuduvam,
vo soleni vodi rani izmivam.
Ostana parche od neboto
i topol pramen od sonceto
makedonsko.

Imeto ne ni go davaat,
srceto, ej, ni go paraat.
A ovdeka denot denuva −
Makedonija imeto ne go menuva!
Мајка (Песна за Лерин) − Majka (Pesna za Lerin); Mother (Song about Lerin/Florina)

Музика: /
Текст: /
Аранжман: /
Music: /
Lyrics: /
Arr.: /


− Еј мајко моја, сакана и мила,
кажи каква тага в срце ти си скрила?
− Пред многу години, под ведро небо
во градот Лерин родена сум, чедо.

− Еј мајко моја, сакана и мила,
кажи каква тага в срце ти си скрила?
− Пред многу години, тирани клети
нè избркаа, сине, од домови свети.

− Еј мајко моја, сакана и мила,
кажи која желба последна би ти била?
− Пред да умрам, сине, Егеј јас да видам,
барем уште еднаш Лерин да си видам.
− Ej majko moja, sakana i mila,
kazhi kakva taga v srce ti si skrila?
− Pred mnogu godini, pod vedro nebo
vo gradot Lerin rodena sum, chedo.

− Ej majko moja, sakana i mila,
kazhi kakva taga v srce ti si skrila?
− Pred mnogu godini, tirani kleti
nè izbrkaa, sine, od domovi sveti.

− Ej majko moja, sakana i mila,
kazhi koja zhelba posledna bi ti bila?
− Pred da umram, sine, Egej jas da vidam,
barem ushte ednash Lerin da si vidam.МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com