Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Сузана Гавазова − Suzana Gavazova

Youtube/Suzana GavazovaБум бум − Bum bum

Музика: Nuki Sax Turbo
Текст: Орце Зафировски
Аранжман: Минташ Мемедов
Music: Nuki Sax Turbo
Lyrics: Orce Zafirovski
Arr.: Mintas Memedov


Пуста љубомора разединува,
само песна нас нѐ обединува,
не е важно тоа кој од каде е,
треба сложно да се живее.
Пуста љубомора разединува,
само песна нас нѐ обединува,
не е важно тоа кој од каде е,
треба сложно да се живее,
треба сложно да се живее.

Душмани од завист да позеленат,
срца наши да се веселат,
љубомора пуста нив ги убива
кога некој вака ужива,
кога некој вака ужива.

Никој ништо не ни може,
само песна дај ни Боже!
Бум бум, бум бум!
Никој ништо не ни може,
весели сме, мили Боже.
Бум бум, алее бум бум!

Пуста љубомора нѐ отуѓува,
Дајте да се пее, да се лудува,
музика да свири, да нѐ погали,
Господ среќа да ни подари!
Пуста љубомора нѐ отуѓува,
Дајте да се пее, да се лудува,
музика да свири, да нѐ погали,
Господ среќа да ни подари,
Господ среќа да ни подари!

Душмани од завист да позеленат,
срца наши да се веселат,
љубомора пуста нив ги убива
кога некој вака ужива,
кога некој вака ужива.

Никој ништо не ни може,
само песна дај ни Боже!
Бум бум, бум бум!
Никој ништо не ни може,
весели сме, мили Боже.
Бум бум, алее бум бум!
Pusta ljubomora razedinuva,
samo pesna nas nè obedinuva,
ne e vazhno toa koj od kade e,
treba slozhno da se zhivee.
Pusta ljubomora razedinuva,
samo pesna nas nè obedinuva,
ne e vazhno toa koj od kade e,
treba slozhno da se zhivee,
treba slozhno da se zhivee.

Dushmani od zavist da pozelenat,
srca nashi da se veselat,
ljubomora pusta niv gi ubiva
koga nekoj vaka uzhiva,
koga nekoj vaka uzhiva.

Nikoj nishto ne ni mozhe,
samo pesna daj ni Bozhe!
Bum bum, bum bum!
Nikoj nishto ne ni mozhe,
veseli sme, mili Bozhe.
Bum bum, alee bum bum!

Pusta ljubomora nè otugjuva,
Dajte da se pee, da se luduva,
muzika da sviri, da nè pogali,
Gospod srekja da ni podari!
Pusta ljubomora nè otugjuva,
Dajte da se pee, da se luduva,
muzika da sviri, da nè pogali,
Gospod srekja da ni podari,
Gospod srekja da ni podari!

Dushmani od zavist da pozelenat,
srca nashi da se veselat,
ljubomora pusta niv gi ubiva
koga nekoj vaka uzhiva,
koga nekoj vaka uzhiva.

Nikoj nishto ne ni mozhe,
samo pesna daj ni Bozhe!
Bum bum, bum bum!
Nikoj nishto ne ni mozhe,
veseli sme, mili Bozhe.
Bum bum, alee bum bum!
Удри дајре − Udri dajre


///
///
Ај леле, леле − Aj lele, lele


///
///
Убавото Стојне − Ubavoto Stojne

Народна македонска песна.
Macedonian traditional folk song.


Јазе си го сакам, мамо,
убавото Стојне,
јазе си го сакам, мамо,
убавото Стојне,

Оф, кажи, кажи, речи
убавото Стојне,
оф, кажи, кажи, речи
убавото Стојне!

Рамна снага има, мамо,
како мрена риба,
рамна снага има, мамо,
како мрена риба.

Оф, кажи, кажи, речи
како мрена риба,
оф, кажи, кажи, речи
како мрена риба!

Руси коси има, мамо,
од рамо до рамо,
руси коси има, мамо,
од рамо до рамо.

Оф, кажи, кажи, речи
од рамо до рамо,
оф, кажи, кажи, речи
од рамо до рамо!

Црни очи има, мамо,
црни черешови,
црни очи има, мамо,
солунски филџани.

Оф, кажи, кажи, речи
црни черешови,
оф, кажи, кажи, речи
солунски филџани!
Jaze si go sakam, mamo,
ubavoto Stojne,
jaze si go sakam, mamo,
ubavoto Stojne,

Of, kazhi, kazhi, rechi
ubavoto Stojne,
of, kazhi, kazhi, rechi
ubavoto Stojne!

Ramna snaga ima, mamo,
kako mrena riba,
ramna snaga ima, mamo,
kako mrena riba.

Of, kazhi, kazhi, rechi
kako mrena riba,
of, kazhi, kazhi, rechi
kako mrena riba!

Rusi kosi ima, mamo,
od ramo do ramo,
rusi kosi ima, mamo,
od ramo do ramo.

Of, kazhi, kazhi, rechi
od ramo do ramo,
of, kazhi, kazhi, rechi
od ramo do ramo!

Crni ochi ima, mamo,
crni chereshovi,
crni ochi ima, mamo,
solunski fildjani.

Of, kazhi, kazhi, rechi
crni chereshovi,
of, kazhi, kazhi, rechi
solunski fildjani!
Таму долу Битола − Tamu dolu Bitola

ft. Зорица Стојанова (Zorica Stojanova)

Таму долу Битола, кај што Драгор тече,
мајка жали ем плаче, од утро до вечер,
мајка жали ем плаче, од утро до вечер.

− Дигни ми се, пиленце, стани чедо мило,
дарови ми те чекаат и прво венчило,
дарови ми те чекаат и прво венчило!

− Ти ме, мајко, омажи, мене не ме праша,
еве ти го, сакај го него место мене,
еве ти го, сакај го него место мене.

− Јас не сум го сакала, па сум се убила,
ништо, мајко, на светот не бива со сила,
ништо, мајко, на светот не бива со сила.

Мајка зеде ноженце, во срце го забоде.
Пелистер се расплака, дробни солзи пролеа,
Пелистер се расплака...
дробни солзи пролеа.
Tamu dolu Bitola, kaj shto Dragor teche,
majka zhali em plache, od utro do vecher,
majka zhali em plache, od utro do vecher.

− Digni mi se, pilence, stani chedo milo,
darovi mi te chekaat i prvo venchilo,
darovi mi te chekaat i prvo venchilo!

− Ti me, majko, omazhi, mene ne me prasha,
eve ti go, sakaj go nego mesto mene,
eve ti go, sakaj go nego mesto mene.

− Jas ne sum go sakala, pa sum se ubila,
nishto, majko, na svetot ne biva so sila,
nishto, majko, na svetot ne biva so sila.

Majka zede nozhence, vo srce go zabode.
Pelister se rasplaka, drobni solzi prolea,
Pelister se rasplaka...
drobni solzi prolea.
Праша ли, Тинке, мајка ти − Prasha li, Tinke, majka ti

ft. Благоја Грујовски (Blagoja Grujovski)
Народна македонска песна.
Macedonian traditional folk song.


Праша ли, Тинке, мајка ти, џанум,
праша ли, Тинке, мајка ти,
дал' ќе те даде за мене, џанум,
за мене Ѓоргија бекрија,
дал' ќе те даде за мене, џанум,
за мене Ѓоргија бекрија?

Не сум ја, Ѓоргија, прашало, џанам
не сум ја, Ѓоргија, прашало,
синоќа сум ја слушало, џанум
синоќа сум ја слушало,
не сум ја, Ѓоргија, прашало, џанум,
синоќа сум ја слушало.

Мама на тате велеше, џанум,
мама на тате велеше:
− Ај да го дајме Тинкето, џанум,
за тој Ѓоргија бекрија,
ај да го дајме Тинкето, џанум,
за тој Ѓоргија бекрија?

Тате на мама велеше, џанум,
тате на мама велеше:
− До девет ќерки да имам, џанум,
една на Ѓоргија не давам,
до девет ќерки да имам, џанум,
една на Ѓоргија не давам!

− Ѓорѓија е пуст пијаница, џанум,
Ѓорѓија е пуст пијаница,
на вино вади ножови, џанум,
а на ракија пиштоли,
на вино вади ножови, џанум,
а на ракија пиштоли.
Prasha li, Tinke, majka ti, djanum,
prasha li, Tinke, majka ti,
dal' ke te dade za mene, djanum,
za mene Gjorgija bekrija,
dal' ke te dade za mene, djanum,
za mene Gjorgija bekrija?

Ne sum ja, Gjorgija, prashalo, djanam
ne sum ja, Gjorgija, prashalo,
sinokja sum ja slushalo, djanum
sinokja sum ja slushalo,
ne sum ja, Gjorgija, prashalo, djanum,
sinokja sum ja slushalo.

Mama na tate veleshe, djanum,
mama na tate veleshe:
− Aj da go dajme Tinketo, djanum,
za toj Gjorgija bekrija,
aj da go dajme Tinketo, djanum,
za toj Gjorgija bekrija?

Tate na mama veleshe, djanum,
tate na mama veleshe:
− Do devet kjerki da imam, djanum,
edna na Gjorgija ne davam,
do devet kjerki da imam, djanum,
edna na Gjorgija ne davam!

− Gjorgjija e pust pijanica, djanum,
Gjorgjija e pust pijanica,
na vino vadi nozhovi, djanum,
a na rakija pishtoli,
na vino vadi nozhovi, djanum,
a na rakija pishtoli.
Не ми го лажи, Ѓорги, Марето − Ne mi go lazhi, Gjorgi, Mareto

Народна македонска песна.
Macedonian traditional folk song.


Не ми го лажи, Ѓорги, Марето, џанам,
Марето ми е, Ѓорги, малечко,
Марето ми е, Ѓорги, малечко.

Марето ми е, Ѓорги, малечко, џанам,
од седум-осумнајсет години,
од седум-осумнајсет години.

Не ти го лажам, бабо, Марето, џанам,
оно се само лаже по мене,
оно се само лаже по мене.

Оно се само лаже по мене, бабо,
по мојта рамна снага − висока,
по мојта рамна снага − висока.

По мојта рамна снага − висока, бабо,
по мојта руса коса кадрава,
по мојта руса коса кадрава.
Ne mi go lazhi, Gjorgi, Mareto, djanam,
Mareto mi e, Gjorgi, malechko,
Mareto mi e, Gjorgi, malechko.

Mareto mi e, Gjorgi, malechko, djanam,
od sedum-osumnajset godini,
od sedum-osumnajset godini.

Ne ti go lazham, babo, Mareto, djanam,
ono se samo lazhe po mene,
ono se samo lazhe po mene.

Ono se samo lazhe po mene, babo,
po mojta ramna snaga − visoka,
po mojta ramna snaga − visoka.

Po mojta ramna snaga − visoka, babo,
po mojta rusa kosa kadrava,
po mojta rusa kosa kadrava.
Македонка − Makedonka


Како сонцето имам некој оган внатре,
што сум смислила, никој мене не ме запрел.
Како вулкан сум, немирна и полна сила,
како ветер див, нема каде не сум била.

Која е жена најверна?
− Тоа е Македонката!

Кога некој сака да ми каже −
„Ти си згодна Балканка“.
Добро слушај, злато мое,
јас сум само твоја замка.
Кога некој сака да ми каже −
„Ти си згодна Балканка“.
Сега слушај, злато мое,
јас сум згодна, но Македонка!

Како вино сум, пази како ќе ме пиеш,
колку повеќе − толку потешко ќе ти е.
Како вулкан сум, немирна и полна сила,
како ветер див, нема каде не сум била.

Која е жена најверна?
− Тоа е Македонката!

Кога некој сака да ми каже −
„Ти си згодна Балканка“.
Добро слушај, злато мое,
јас сум само твоја замка.
Кога некој сака да ми каже −
„Ти си згодна Балканка“.
Сега слушај, злато мое,
јас сум згодна, но Македонка!
Kako sonceto imam nekoj ogan vnatre,
shto sum smislila, nikoj mene ne me zaprel.
Kako vulkan sum, nemirna i polna sila,
kako veter div, nema kade ne sum bila.

Koja e zhena najverna?
− Toa e Makedonkata!

Koga nekoj saka da mi kazhe −
„Ti si zgodna Balkanka“.
Dobro slushaj, zlato moe,
jas sum samo tvoja zamka.
Koga nekoj saka da mi kazhe −
„Ti si zgodna Balkanka“.
Sega slushaj, zlato moe,
jas sum zgodna, no Makedonka!

Kako vino sum, pazi kako ke me piesh,
kolku poveke − tolku poteshko ke ti e.
Kako vulkan sum, nemirna i polna sila,
kako veter div, nema kade ne sum bila.

Koja e zhena najverna?
− Toa e Makedonkata!

Koga nekoj saka da mi kazhe −
„Ti si zgodna Balkanka“.
Dobro slushaj, zlato moe,
jas sum samo tvoja zamka.
Koga nekoj saka da mi kazhe −
„Ti si zgodna Balkanka“.
Sega slushaj, zlato moe,
jas sum zgodna, no Makedonka!МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com