Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Јордан Митев − Jordan MitevАј што мерак имам, бабо − Aj shto merak imam, babo


Ај што мерак имам, бабо,
ај што мерак имам,
ај што мерак имам, бабо,
железар да бидам,
ај што мерак имам, бабо,
железар да бидам.

Железар да бидам, бабо,
железар да бидам,
железар да бидам, бабо,
Раклишкото џаде,
железар да бидам, бабо,
Раклишкото џаде.

Па да си ги гледам, бабо,
па да си ги гледам,
па да си ги гледам, бабо,
раклишките моми,
па да си ги гледам, бабо,
раклишките моми.

Раклишките моми, бабо,
раклишките моми,
раклишките моми, бабо,
сите убавици,
раклишките моми, бабо,
сите убавици.

Од левата страна, бабо,
од левата страна,
од левата страна, бабо,
село Ораовица,
од левата страна, бабо,
село Ораовица.

А од десна страна, бабо,
а од десна страна,
а од десна страна, бабо,
нашто мало гратче,
а од десна страна, бабо,
нашто мало гратче.
Aj shto merak imam, babo,
aj shto merak imam,
aj shto merak imam, babo,
zhelezar da bidam,
aj shto merak imam, babo,
zhelezar da bidam.

Zhelezar da bidam, babo,
zhelezar da bidam,
zhelezar da bidam, babo,
Raklishkoto djade,
zhelezar da bidam, babo,
Raklishkoto djade.

Pa da si gi gledam, babo,
pa da si gi gledam,
pa da si gi gledam, babo,
raklishkite momi,
pa da si gi gledam, babo,
raklishkite momi.

Raklishkite momi, babo,
raklishkite momi,
raklishkite momi, babo,
site ubavici,
raklishkite momi, babo,
site ubavici.

Od levata strana, babo,
od levata strana,
od levata strana, babo,
selo Oraovica,
od levata strana, babo,
selo Oraovica.

A od desna strana, babo,
a od desna strana,
a od desna strana, babo,
nashto malo gratche,
a od desna strana, babo,
nashto malo gratche.
Наздрави за љубов, наздрави за среќа − Nazdravi za ljubov, nazdravi za srekja

Музика: Јордан Митев
Текст: Јордан Митев
Аранжман: Јордан Митев
Music: Jordan Mitev
Lyrics: Jordan Mitev
Arr.: Jordan Mitev


Ако грб ти сврти животот
кога нешто не оди,
застани и насмеј се,
избриши ги солзите.
Кога иде крај на сѐ,
немаш сили повеќе...
и тогаш не заборави −
идат добри денови!

Наздрави за љубов,
наздрави за среќа,
наздрави за секој ден!
Животот е еден
и тој не е вреден
ако не го живееш.

Ако некој те разочара,
пријател ил роднина,
или те напуштила
љубовта најголема,
тогаш само помисли
и нагоре погледни −
има Господ, гледа сѐ
и мисли добро за тебе!

Наздрави за љубов,
наздрави за среќа,
наздрави за секој ден!
Животот е еден
и тој не е вреден
ако не го живееш.
Ako grb ti svrti zhivotot
koga neshto ne odi,
zastani i nasmej se,
izbrishi gi solzite.
Koga ide kraj na sè,
nemash sili povekje...
i togash ne zaboravi −
idat dobri denovi!

Nazdravi za ljubov,
nazdravi za srekja,
nazdravi za sekoj den!
Zhivotot e eden
i toj ne e vreden
ako ne go zhiveesh.

Ako nekoj te razochara,
prijatel il rodnina,
ili te napushtila
ljubovta najgolema,
togash samo pomisli
i nagore pogledni −
ima Gospod, gleda sè
i misli dobro za tebe!

Nazdravi za ljubov,
nazdravi za srekja,
nazdravi za sekoj den!
Zhivotot e eden
i toj ne e vreden
ako ne go zhiveesh.
Татко − Tatko

Музика: Јордан Митев
Текст: Јордан Митев
Аранжман: Јордан Митев
Music: Jordan Mitev
Lyrics: Jordan Mitev
Arr.: Jordan Mitev


Ах татко, татко,
дали мислиш ти на мене?!
Ах татко, татко,
срце гори, знај, по тебе.
Само се молам
и од тебе милост барам,
за тебе горам
и од болка јас ќе умрам.

Е-е-еј, татко, слушни ме,
оваа песна ја пеам за тебе,
е-е-еј, татко, чекај нѐ
горе со мајка на едно место
пак да се збереме.

Пред гробот стојам,
болка стега, солзи ронам.
Кажи ми, Боже,
дали горе ќе го видам,
за да му кажам
колку грешев, колку жалам,
кажи ми, Боже,
за прошка да му побарам!

Е-е-еј, татко, слушни ме,
оваа песна ја пеам за тебе,
е-е-еј, татко, чекај нѐ
горе со мајка на едно место
пак да се збереме.

Ах татко, татко,
кој нѐ казни, кој нѐ проколна?!
Без поздрав, татко,
тивко од нас ти си замина.
И не ни кажа −
збогум внуче, збогум сине.
Бар уште еднаш
силно, татко, да те гушневме.

Е-е-еј, татко, слушни ме,
оваа песна ја пеам за тебе,
е-е-еј, татко, чекај нѐ
горе со мајка на едно место
пак да се збереме.
Ah tatko, tatko,
dali mislish ti na mene?!
Ah tatko, tatko,
srce gori, znaj, po tebe.
Samo se molam
i od tebe milost baram,
za tebe goram
i od bolka jas ke umram.

E-e-ej, tatko, slushni me,
ovaa pesna ja peam za tebe,
e-e-ej, tatko, chekaj nè
gore so majka na edno mesto
pak da se zbereme.

Pred grobot stojam,
bolka stega, solzi ronam.
Kazhi mi, Bozhe,
dali gore ke go vidam,
za da mu kazham
kolku greshev, kolku zhalam,
kazhi mi, Bozhe,
za proshka da mu pobaram!

E-e-ej, tatko, slushni me,
ovaa pesna ja peam za tebe,
e-e-ej, tatko, chekaj nè
gore so majka na edno mesto
pak da se zbereme.

Ah tatko, tatko,
koj nè kazni, koj nè prokolna?!
Bez pozdrav, tatko,
tivko od nas ti si zamina.
I ne ni kazha −
zbogum vnuche, zbogum sine.
Bar ushte ednash
silno, tatko, da te gushnevme.

E-e-ej, tatko, slushni me,
ovaa pesna ja peam za tebe,
e-e-ej, tatko, chekaj nè
gore so majka na edno mesto
pak da se zbereme.
Љубов голема − Ljubov golema

Музика: Јордан Митев
Текст: Јордан Митев
Аранжман: Јордан Митев
Music: Jordan Mitev
Lyrics: Jordan Mitev
Arr.: Jordan Mitev


Ти си ми мое јасно сонце
душа што ми стоплува.
Ти си ми моја сјајна ѕвезда
пат што осветлува.

Срце ми е полно и душава
од твојата убавина,
како мирис на гороцвет
мене ме опива.
Нема никој, душо, на овој свет
посреќен од мене,
нема двајца млади вљубени
со таква љубов голема.

За нашта љубов можат сѐ да зборат
и многу да ни завидат,
но дури во нас двата огна горат
нема да нѐ разделат.

Срце ми е полно и душава
од твојата убавина,
како мирис на гороцвет
мене ме опива.
Нема никој, душо, на овој свет
посреќен од мене,
нема двајца млади вљубени
со таква љубов голема.
Ti si mi moe jasno sonce
dusha shto mi stopluva.
Ti si mi moja sjajna dzvezda
pat shto osvetluva.

Srce mi e polno i dushava
od tvojata ubavina,
kako miris na gorocvet
mene me opiva.
Nema nikoj, dusho, na ovoj svet
posrekjen od mene,
nema dvajca mladi vljubeni
so takva ljubov golema.

Za nashta ljubov mozhat sè da zborat
i mnogu da ni zavidat,
no duri vo nas dvata ogna gorat
nema da nè razdelat.

Srce mi e polno i dushava
od tvojata ubavina,
kako miris na gorocvet
mene me opiva.
Nema nikoj, dusho, na ovoj svet
posrekjen od mene,
nema dvajca mladi vljubeni
so takva ljubov golema.
Кажи „Да“ моја најмила − Kazhi "Da" moja najmila

Музика: Јордан Митев
Текст: Јордан Митев
Аранжман: Јордан Митев
Music: Jordan Mitev
Lyrics: Jordan Mitev
Arr.: Jordan Mitev


Денеска сум ептен многу кефлија,
собрав јас со мене тајфа голема.
В раце носам прстен − бурма венчална,
ќе те барам да ми бидеш невеста.

Кажи „Да.“, кажи „Да.“, моја најмила,
биди ми занавек моја љубена!
За тебе, за мене, бијат срца две,
така и довека нека остане!

Татко ти да знае, а и мајка ти,
носам дарој, сватој ем и музики.
Ширум ваште порти отворете ги,
викнете ги сите ваши роднини.

Кажи „Да.“, кажи „Да.“, моја најмила,
биди ми занавек моја љубена!
За тебе, за мене, бијат срца две,
така и довека нека остане!

Твојот сокак нека ечи вечерва,
свирете ја сега „Свадба голема“!
Ајде татко, налеј вино, ракија!
Мајко, фати оро, зедов невеста!

Кажи „Да.“, кажи „Да.“, моја најмила,
биди ми занавек моја љубена!
За тебе, за мене, бијат срца две,
така и довека нека остане!
Deneska sum epten mnogu keflija,
sobrav jas so mene tajfa golema.
V race nosam prsten − burma venchalna,
ke te baram da mi bidesh nevesta.

Kazhi „Da.“, kazhi „Da.“, moja najmila,
bidi mi zanavek moja ljubena!
Za tebe, za mene, bijat srca dve,
taka i doveka neka ostane!

Tatko ti da znae, a i majka ti,
nosam daroj, svatoj em i muziki.
Shirum vashte porti otvorete gi,
viknete gi site vashi rodnini.

Kazhi „Da.“, kazhi „Da.“, moja najmila,
bidi mi zanavek moja ljubena!
Za tebe, za mene, bijat srca dve,
taka i doveka neka ostane!

Tvojot sokak neka echi vecherva,
svirete ja sega „Svadba golema“!
Ajde tatko, nalej vino, rakija!
Majko, fati oro, zedov nevesta!

Kazhi „Da.“, kazhi „Da.“, moja najmila,
bidi mi zanavek moja ljubena!
Za tebe, za mene, bijat srca dve,
taka i doveka neka ostane!
Македонско да заиграме − Makedonsko da zaigrame

Музика: Јордан Митев
Текст: Јордан Митев
Аранжман: Јордан Митев
Фолк Фест Валандово, 2007
Music: Jordan Mitev
Lyrics: Jordan Mitev
Arr.: Jordan Mitev
Folk Fest Valandovo, 2007


Со векови сме играле,
со векови сме пееле,
и со песна и со оро
маки сме заборавале.

Кавали, гајди, дај засвирете
песна македонска да запееме,
да се чуе на сите страни,
еј македонски,
села, полиња и градови
до високите планини.
Зурли и тапани дај загрмете,
земја Македонска да се затресе,
тешко оро македонско
да заиграме,
тешки маки македонски
да заборавиме!

Под ова небо македонско,
во оваа земја убава
песнопојци, играорци
секогаш се раѓале.

Кавали, гајди, дај засвирете
песна македонска да запееме,
да се чуе на сите страни,
еј македонски,
села, полиња и градови
до високите планини.
Зурли и тапани дај загрмете,
земја Македонска да се затресе,
тешко оро македонско
да заиграме,
тешки маки македонски
да заборавиме!
So vekovi sme igrale,
so vekovi sme peele,
i so pesna i so oro
maki sme zaboravale.

Kavali, gajdi, daj zasvirete
pesna makedonska da zapeeme,
da se chue na site strani,
ej makedonski,
sela, polinja i gradovi
do visokite planini.
Zurli i tapani daj zagrmete,
zemja Makedonska da se zatrese,
teshko oro makedonsko
da zaigrame,
teshki maki makedonski
da zaboravime!

Pod ova nebo makedonsko,
vo ovaa zemja ubava
pesnopojci, igraorci
sekogash se ragjale.

Kavali, gajdi, daj zasvirete
pesna makedonska da zapeeme,
da se chue na site strani,
ej makedonski,
sela, polinja i gradovi
do visokite planini.
Zurli i tapani daj zagrmete,
zemja Makedonska da se zatrese,
teshko oro makedonsko
da zaigrame,
teshki maki makedonski
da zaboravime!
Љубовта и меракот се најскапите − Ljubovta i merakot se najskapite

ft. Румјана Попова (Rumjana Popova)
Музика: Јордан Митев
Текст: Јордан Митев
Аранжман: Јордан Митев
Music: Jordan Mitev
Lyrics: Jordan Mitev
Arr.: Jordan Mitev


Што си, сине, така жално ти замислено?
Неќам мајка да те гледам да си жалосно.
Кажи, сине, зошто ти се кине срцето,
белким совет ќе ти дадам, еј за поарно.

В гради носам, мајко моја, болка голема,
и ме стега, аман тешка како планина,
долго време љубев една мома убава,
ама вчера за побогат таа замина.

Еј, од многу одамна рекле старите −
среќата на овој свет не се парите.
Љубовта и меракот се најскапите,
тоа да го знаете вие младите!

Немој, сине, ти да жалиш, аман, по неа,
штом е таква добро патот чим го фатила,
спроти тебе мома личи стројна, убава,
душа чиста, аман, бистра како Радика.

Срце боли, ама брзо ќе ја преболи,
а на тебе зборот, мајко, да се позлати.
Белки Господ па и мене ќе ме погледне,
таа што е баш за мене ќе ја донесе.

Еј, од многу одамна рекле старите −
среќата на овој свет не се парите.
Љубовта и меракот се најскапите,
тоа да го знаете вие младите!
Shto si, sine, taka zhalno ti zamisleno?
Nekjam majka da te gledam da si zhalosno.
Kazhi, sine, zoshto ti se kine srceto,
belkim sovet ke ti dadam, ej za poarno.

V gradi nosam, majko moja, bolka golema,
i me stega, aman teshka kako planina,
dolgo vreme ljubev edna moma ubava,
ama vchera za pobogat taa zamina.

Ej, od mnogu odamna rekle starite −
srekjata na ovoj svet ne se parite.
Ljubovta i merakot se najskapite,
toa da go znaete vie mladite!

Nemoj, sine, ti da zhalish, aman, po nea,
shtom e takva dobro patot chim go fatila,
sproti tebe moma lichi strojna, ubava,
dusha chista, aman, bistra kako Radika.

Srce boli, ama brzo ke ja preboli,
a na tebe zborot, majko, da se pozlati.
Belki Gospod pa i mene ke me pogledne,
taa shto e bash za mene ke ja donese.

Ej, od mnogu odamna rekle starite −
srekjata na ovoj svet ne se parite.
Ljubovta i merakot se najskapite,
toa da go znaete vie mladite!
Новогодишен ТВ Концерт 2022 − TV Concert 2022


///
///МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com