Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

ВИС „Аманет“ − VIG "Amanet"

Вокално-инструментален состав „Аманет“ − Vocal and instrumental group "Amanet"Отишло е малој моме / Велигденско оро − Otishlo e maloj mome / Veligdensko oro

ft. Џељо Дестановски (Dželjo Destanovski)
Отишло си малој моме,
отишло си моме
на белата чешма, /
лице да измие. /2

Најдело е лудо младо,
најдело е младо,
ѕевгар да напое, /
ѕевгар му волови. /2

Што ѝ вели лудо младо,
вели ем говори:
− Чувај, чувај, моме, /
ѕевгар да напојам. /2

− За Солун ќе одам, моме,
за Солуна града,
рачај, порачувај /
што да ти донесам. /2

− Што да порачувам, лудо,
кога пари немам,
што да порачувам, /
кога пари немам. /2

− Ако пари немаш, моме,
лика, севда имаш,
ако пари немаш, /
лика, севда имаш. /2
Otišlo si maloj mome,
otišlo si mome
na belata češma, /
lice da izmie. /2

Najdelo e ludo mlado,
najdelo e mlado,
ѕevgar da napoe, /
ѕevgar mu volovi. /2

Što i veli ludo mlado,
veli em govori:
− Čuvaj, čuvaj, mome, /
ѕevgar da napojam. /2

− Za Solun ќe odam, mome,
za Soluna grada,
račaj, poračuvaj /
što da ti donesam. /2

− Što da poračuvam, ludo,
koga pari nemam,
što da poračuvam, /
koga pari nemam. /2

− Ako pari nemaš, mome,
lika, sevda imaš,
ako pari nemaš, /
lika, sevda imaš. /2
Два орли се бие − Dva orli se bie


///
///
Поле широко − Pole shiroko


///
///
Налеј, налеј за Македонија − Nalej, nalej za Makedonija


///
///
Девојче, девојче, црвено јаболче − Devojche, devojche, crveno jabolche


///
///
Чупче од онака − Chupche od onaka


///
///
Излегу да се мамо рашета − Izlegu da se mamo rasheta


///
///
Низ двори се шета мома Катерина − Niz dvori se sheta moma Katerina


///
///
Ситна лиса − Sitna lisa


///
///
Овчеполско оро − Ovchepolsko oro


///
///
Пајдушко оро − Pajdushko oro


///
///
Концерт „Една година АМАНЕТ“ 2020 − Koncert "Edna godina AMANET" 2020


///
///МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com