Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Игор Андреевски − Igor AndreevskiДва орла се бијат − Dva orla se bijat


Два орла се бијат, бре мале,
два орла се бијат,
два орла се бијат, бре мале, /
над Пирин планина. /2

И кога се бијат, бре мале,
и кога се бијат,
и кога се бијат, бре мале, /
црни крвје лејат. /2

Не ми биле орли, бре мале,
не ми биле орли,
не ми биле орли, бре мале, /
тук се двајца браќа. /2

И ми се скарале, бре мале,
и ми се скарале,
и ми се скарале, бре мале,
за два врана коња,
за два врана коња, бре мале,
за две остри сабји.
Dva orla se bijat, bre male,
dva orla se bijat,
dva orla se bijat, bre male, /
nad Pirin planina. /2

I koga se bijat, bre male,
i koga se bijat,
i koga se bijat, bre male, /
crni krvje lejat. /2

Ne mi bile orli, bre male,
ne mi bile orli,
ne mi bile orli, bre male, /
tuk se dvajca brakja. /2

I mi se skarale, bre male,
i mi se skarale,
i mi se skarale, bre male,
za dva vrana konja,
za dva vrana konja, bre male,
za dve ostri sabji.
Вечна да е Македонија − Vechna da e Makedonija

Музика: Игор Андреевски
Текст: Игор Андреевски
Аранжман: Златко Миладиноски
Music: Igor Andreevski
Lyrics: Igor Andreevski
Arr.: Zlatko Miladinoski


Од далечна земја песна ти пеам,
поздрав ти праќам Македонијо!

Поздрав ти праќам моја родино,
поздрав ти праќам татковино,
од далечна земја песна ти пеам /
и твоите чеда ги веселам. /2

Со црвено вино наздравувам,
од срце со песна те поздравувам,
пред олтар и Бога се поклонувам −
Вечна да е Македонија!

Животот тука ме донесе,
со солзи ги пеам песните.
Вечна да бидеш ко сонцето златно, /
вечна да си Македонијо! /2

Со црвено вино наздравувам,
од срце со песна те поздравувам,
пред олтар и Бога се поклонувам −
Вечна да е Македонија!
Od dalechna zemja pesna ti peam,
pozdrav ti prakjam Makedonijo!

Pozdrav ti prakjam moja rodino,
pozdrav ti prakjam tatkovino,
od dalechna zemja pesna ti peam /
i tvoite cheda gi veselam. /2

So crveno vino nazdravuvam,
od srce so pesna te pozdravuvam,
pred oltar i Boga se poklonuvam −
Vechna da e Makedonija!

Zhivotot tuka me donese,
so solzi gi peam pesnite.
Vechna da bidesh ko sonceto zlatno, /
vechna da si Makedonijo! /2

So crveno vino nazdravuvam,
od srce so pesna te pozdravuvam,
pred oltar i Boga se poklonuvam −
Vechna da e Makedonija!
Што си толку Лено гајлелија − Što si tolku Leno gajlelija


Што си толку, Лено, гајлелија,
гајлелија, Лено, мераклија,
аман аман,
со главата, Лено, преврзана,
дали мајка, Лено, ти е болна,
или браќа, Лено, ти се болни,
аман, аман,
или сестра, Лено, ти е болна?!

Ниту мајка, Климе, ми е болна,
шест недели, Климе, болна лежам,
аман, аман,
ти не дојде, Климе, да ме видиш,
ти не дојде, Климе, да ме видиш,
понадица, Климе, да донесиш,
аман, аман,
понадица, Климе, жолта дуња.

Дојдов, дојдов, Лено, как не дојдов,
ме сретнаја, Лено, твојте браќа,
аман, аман,
ми рекоја Лена оздравела.
Моли Бога, Лено, и Господа,
Ставре да си оди Америка,
аман, аман,
тогај ние, Лено, ќе се зејме.
Shto si tolku, Leno, gajlelija,
gajlelija, Leno, meraklija,
aman aman,
so glavata, Leno, prevrzana,
dali majka, Leno, ti e bolna,
ili brakja, Leno, ti se bolni,
aman, aman,
ili sestra, Leno, ti e bolna?!

Nitu majka, Klime, mi e bolna,
shest nedeli, Klime, bolna lezham,
aman, aman,
ti ne dojde, Klime, da me vidish,
ti ne dojde, Klime, da me vidish,
ponadica, Klime, da donesish,
aman, aman,
ponadica, Klime, zholta dunja.

Dojdov, dojdov, Leno, kak ne dojdov,
me sretnaja, Leno, tvojte brakja,
aman, aman,
mi rekoja Lena ozdravela.
Moli Boga, Leno, i Gospoda,
Stavre da si odi Amerika,
aman, aman,
togaj nie, Leno, ke se zejme.
Илина најмила − Ilina najmila

Музика: Златко Миладиноски
Текст: Златко Миладиноски
Аранжман: Златко Миладиноски
Music: Zlatko Miladinoski
Lyrics: Zlatko Miladinoski
Arr.: Zlatko Miladinoski


Штом те видов веднаш
јас те засакав, Илина,
како сонце силно огреја,
милното лице, црните очи
мене ме магепсаја,
каде и да одам
се на тебе мислам, еј љубена.

Илина, најмила,
ти си моја мисла најубава,
Илина, моја најмила,
ти си лек за душава.

Многу ѕвезди силно светат,
еј моја Илина,
како тебе, душо, ниедна,
ти си моја ѕвезда
најсилно што блеска,
ѕвезда водилка,
се заради тебе
животот е вреден, еј љубена.

Илина, најмила,
ти си моја мисла најубава,
Илина, моја најмила,
ти си лек за душава.
Shtom te vidov vednash
jas te zasakav, Ilina,
kako sonce silno ogreja,
milnoto lice, crnite ochi
mene me magepsaja,
kade i da odam
se na tebe mislam, ej ljubena.

Ilina, najmila,
ti si moja misla najubava,
Ilina, moja najmila,
ti si lek za dushava.

Mnogu dzvezdi silno svetat,
ej moja Ilina,
kako tebe, dusho, niedna,
ti si moja dzvezda
najsilno shto bleska,
dzvezda vodilka,
se zaradi tebe
zhivotot e vreden, ej ljubena.

Ilina, najmila,
ti si moja misla najubava,
Ilina, moja najmila,
ti si lek za dushava.
Чекај ме планино − Čekaj me planino

Музика: Игор Андреевски
Текст: Игор Андреевски
Аранжман: Златко Миладиноски
Music: Igor Andreevski
Lyrics: Igor Andreevski
Arr.: Zlatko Miladinoski


Пуста да е, планино,
мојта судбина,
пуста да е, планино,
љубов неверна!
Срце мое рането
чука за неа,
за таа љубов голема,
тага чемерна.

Чекај ме, чекај, планино,
со мајка да се збогувам
и во твои прегратки
мирно да си заспијам.
Чекај ме, чекај, планино,
со мајка да се збогувам,
твојте лисја, планино,
вечно да ме покријат.

Ах да знаеш, планино,
што ми направи
нејно срце камено
сам ме остави.
Еве стојам пред тебе,
душа отворам
и за мојта тажна љубов
јас ти кажувам.

Чекај ме, чекај, планино,
со мајка да се збогувам
и во твои прегратки
мирно да си заспијам.
Чекај ме, чекај, планино,
со мајка да се збогувам,
твојте лисја, планино,
вечно да ме покријат.
Pusta da e, planino,
mojta sudbina,
pusta da e, planino,
ljubov neverna!
Srce moe raneto
chuka za nea,
za taa ljubov golema,
taga chemerna.

Chekaj me, chekaj, planino,
so majka da se zboguvam
i vo tvoi pregratki
mirno da si zaspijam.
Chekaj me, chekaj, planino,
so majka da se zboguvam,
tvojte lisja, planino,
vechno da me pokrijat.

Ah da znaesh, planino,
shto mi napravi
nejno srce kameno
sam me ostavi.
Eve stojam pred tebe,
dusha otvoram
i za mojta tazhna ljubov
jas ti kazhuvam.

Chekaj me, chekaj, planino,
so majka da se zboguvam
i vo tvoi pregratki
mirno da si zaspijam.
Chekaj me, chekaj, planino,
so majka da se zboguvam,
tvojte lisja, planino,
vechno da me pokrijat.
Прости ми сине − Prosti mi sine

Музика: Игор Андреевски
Текст: Игор Андреевски
Аранжман: Дарко Дамевски
Music: Igor Andreevski
Lyrics: Igor Andreevski
Arr.: Darko Damevski


− Дали ја помниш, сине мој,
твојата мајчица,
дали ја помниш, сине мој,
оваа тажница?!
Ноќта кога си заминав,
тебе те оставив,
млада бев, љубовта
мене ме заслепи.

− Деновите, мајко, поминати
не се враќаат,
но иде ден кога грешките
пред Бога се плаќаат.

− Сине мој, прости ѝ
на твојата мајчица,
многу згрешив, си заминав,
но не те заборавив,
поминаа многу години,
коса ми побеле,
очи од солзи пресушија,
болест ме разболе.

− Деновите, мајко, поминати
не се враќаат,
но иде ден кога грешките
пред Бога се плаќаат.
− Dali ja pomnish, sine moj,
tvojata majchica,
dali ja pomnish, sine moj,
ovaa tazhnica?!
Nokjta koga si zaminav,
tebe te ostaviv,
mlada bev, ljubovta
mene me zaslepi.

− Denovite, majko, pominati
ne se vrakjaat,
no ide den koga greshkite
pred Boga se plakjaat.

− Sine moj, prosti ì
na tvojata majchica,
mnogu zgreshiv, si zaminav,
no ne te zaboraviv,
pominaa mnogu godini,
kosa mi pobele,
ochi od solzi presushija,
bolest me razbole.

− Denovite, majko, pominati
ne se vrakjaat,
no ide den koga greshkite
pred Boga se plakjaat.
Празнично шоу со Игор Андреевски − Praznično šou so Igor Andreevski


///
///МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com