Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Оран Елезоски − Oran ElezoskiСелиму гости му дошле − Selimu gosti mu doshle


Селиму гости му дошле, џанам,
Селим е многу сиромав,
не можит гости да чакат.
Не можит гости да чакат, леле,
Селим е многу далеку −
девет планини в бачила.

Девет планини в бачила, џанам,
на десеттана сурија,
на десеттана сурија.
В сурија овци калеши, леле,
ем тие руди јагниња,
ем тие руди јагниња.

Селим на гости им велит, џанам:
− Јадете, гости, ем пијте,
јадете, гости, ем пијте,
караџа ќа го колиме, леле,
со сребренине рогои,
со сребренине рогои.

Нит јадат гости, нит пијат, џанам,
караџа не го давает,
караџа не го давает.
Караџа не го давает, леле,
за свадба ќа го чувает,
за свадба ептен убава.
Selimu gosti mu došle, džanam,
Selim e mnogu siromav,
ne možit gosti da čakat.
Ne možit gosti da čakat, lele,
Selim e mnogu daleku −
devet planini v bačila.

Devet planini v bačila, džanam,
na desettana surija,
na desettana surija.
V surija ovci kaleši, lele,
em tie rudi jagninja,
em tie rudi jagninja.

Selim na gosti im velit, džanam:
− Jadete, gosti, em pijte,
jadete, gosti, em pijte,
karadža kja go kolime, lele,
so srebrenine rogoi,
so srebrenine rogoi.

Nit jadat gosti, nit pijat, džanam,
karadža ne go davaet,
karadža ne go davaet.
Karadža ne go davaet, lele,
za svadba kja go čuvaet,
za svadba epten ubava.
Зашто Асан жално свирит − Zashto Asan zhalno svirit


Рано в зори над селото,
глас се чуе надалеку,
на тамбура многу стара
Асан свирит без другара,
на тамбура многу стара
Асан свирит без другара.

Сите знает во селото
чија се тамбура чуе −
Асан свирит, солзи ронит,
на душата тешко му е,
Асан свирит, солзи ронит,
на душата тешко му е.

Цело село веќе разбра
зашто Асан жално свирит −
си изгуби побратима
и не можит да се смирит,
си изгуби побратима
и не можит да се смирит.

Цел вилает солзи ронит,
жална песма одјекујет,
Асан пее од жалости,
за другара тешко му е,
Асан пее од жалости,
за другара тешко му е.
Rano v zori nad seloto,
glas se čue nadaleku,
na tambura mnogu stara
Asan svirit bez drugara,
na tambura mnogu stara
Asan svirit bez drugara.

Site znaet vo seloto
čija se tambura čue −
Asan svirit, solzi ronit,
na dušata teško mu e,
Asan svirit, solzi ronit,
na dušata teško mu e.

Celo selo vekje razbra
zašto Asan žalno svirit −
si izgubi pobratima
i ne možit da se smirit,
si izgubi pobratima
i ne možit da se smirit.

Cel vilaet solzi ronit,
žalna pesma odjekujet,
Asan pee od žalosti,
za drugara teško mu e,
Asan pee od žalosti,
za drugara teško mu e.
Од Дебар до Стамбола − Od Debar do Stambola


Денес свадба правам,
синот си го женам,
најубава песна за него јас пеам.

Денес свадба правам,
синот си го женам,
најубава песна за него јас пеам.
Денес свадба правам,
синот си го женам,
најубава песна за него јас пеам.

Да, да, да, силно ќе пеам јас,
да, да, да, дур ме држи глас,
да, да, да, свадба највесела,
сите така велат −
од Дебар до Стамбола!

Овој ден го чекав,
за тебе да славам,
најубава свадба денес јас ти правам,
Овој ден го чекав,
за тебе да славам,
најубава свадба, сине, јас ти правам.

Да, да, да, силно ќе пеам јас,
да, да, да, дур ме држи глас,
да, да, да, свадба највесела,
сите така велат −
од Дебар до Стамбола!
Од Дебар до Стамбола!
Denes svadba pravam,
sinot si go ženam,
najubava pesna za nego jas peam.

Denes svadba pravam,
sinot si go ženam,
najubava pesna za nego jas peam.
Denes svadba pravam,
sinot si go ženam,
najubava pesna za nego jas peam.

Da, da, da, silno kje peam jas,
da, da, da, dur me drži glas,
da, da, da, svadba najvesela,
site taka velat −
od Debar do Stambola!

Ovoj den go čekav,
za tebe da slavam,
najubava svadba denes jas ti pravam,
Ovoj den go čekav,
za tebe da slavam,
najubava svadba, sine, jas ti pravam.

Da, da, da, silno kje peam jas,
da, da, da, dur me drži glas,
da, da, da, svadba najvesela,
site taka velat −
od Debar do Stambola!
Od Debar do Stambola!МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com