Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Елена Јовческа − Elena JovcheskaЛеле каква невеста − Lele kakva nevesta


Слушам мајка, татко како зборуваат,
како вчера да сѕм била родена,
како брзо времето си помина,
ќерката ни стаса за невеста.

Ееј, еве денес свадба е, се е весело,
старо младо на оро се заиграло.
Секој ваква радост да си дочека
и на свое чедо се израдува!

Сите зборат, леле каква невеста,
како сонце грее од убавина,
како брзо времето си помина,
нека ѝ е денес среќна венчавка.

Ееј, еве денес свадба е, се е весело,
старо младо на оро се заиграло.
Секој ваква радост да си дочека
и на свое чедо се израдува!
Slusham majka, tatko kako zboruvaat,
kako vchera da sdzm bila rodena,
kako brzo vremeto si pomina,
kjerkata ni stasa za nevesta.

Eej, eve denes svadba e, se e veselo,
staro mlado na oro se zaigralo.
Sekoj vakva radost da si docheka
i na svoe chedo se izraduva!

Site zborat, lele kakva nevesta,
kako sonce gree od ubavina,
kako brzo vremeto si pomina,
neka ì e denes srekjna venchavka.

Eej, eve denes svadba e, se e veselo,
staro mlado na oro se zaigralo.
Sekoj vakva radost da si docheka
i na svoe chedo se izraduva!
Машала машала − Mashala mashala


На сред село големо −
извор вода студена,
до водата студена
прават свадба голема,
еве ја невестата
орото го заигра.

Што убава си невеста,
машала-машала,
руси коси, медни усни,
машала-машала,
руси коси за мрсење,
машала-машала,
медни усни за љубење,
машала-машала!

Ај машала-машала,
каква свадба голема,
ајде весело, весело,
ајде сите на оро!

Што убава си невеста,
машала-машала,
лице бело, кршно тело,
машала-машала,
лице бело за гледање,
машала-машала,
кршно тело за играње,
машала-машала!

Ај машала-машала,
каква свадба голема,
ајде весело, весело,
ајде сите на оро!
Na sred selo golemo −
izvor voda studena,
do vodata studena
pravat svadba golema,
eve ja nevestata
oroto go zaigra.

Shto ubava si nevesta,
mashala-mashala,
rusi kosi, medni usni,
mashala-mashala,
rusi kosi za mrsenje,
mashala-mashala,
medni usni za ljubenje,
mashala-mashala!

Aj mashala-mashala,
kakva svadba golema,
ajde veselo, veselo,
ajde site na oro!

Shto ubava si nevesta,
mashala-mashala,
lice belo, krshno telo,
mashala-mashala,
lice belo za gledanje,
mashala-mashala,
krshno telo za igranje,
mashala-mashala!

Aj mashala-mashala,
kakva svadba golema,
ajde veselo, veselo,
ajde site na oro!
Mashup "Ninanajna"
ft. Stojne Nikolova


///
///
Еленино Елено оро − Elenino Eleno oro


-
-
Гајда − Gajda


-
-
Џемиле мори Реканко − Džemile mori Rekanko

ft. Група Модус (Grupa Modus)

− Џемиле, мори, Реканко,
кој ти искина ѓерданот,
кој ти искина ѓерданот, џанум,
на бело грло белено?

− Скинало ми го, скинало
жерновско младо мајсторче,
скинало ми го, скинало, џанум,
жерновско младо мајсторче.

− Џемиле, мори, Реканко,
кој ти расплетка елекот,
кој ти расплетка елекот, џанум,
и ти изгреба лицето?

− Изгреба ми го, изгреба
жерновско младо мајсторче,
изгреба ми го, изгреба, џанум,
жерновско младо мајсторче.

− Џемиле, мори, Реканко,
што ти требеше да одиш,
што ти требеше да одиш, џанум,
да одиш да се засакаш?

− Оставив мајка дома ми,
да седет мајка да плачет,
оставив мајка дома ми, џанум,
меракот мој не се трпет.
− Džemile, mori, Rekanko,
koj ti iskina gjerdanot,
koj ti iskina gjerdanot, džanum,
na belo grlo beleno?

− Skinalo mi go, skinalo
žernovsko mlado majstorče,
skinalo mi go, skinalo, džanum,
žernovsko mlado majstorče.

− Džemile, mori, Rekanko,
koj ti raspletka elekot,
koj ti raspletka elekot, džanum,
i ti izgreba liceto?

− Izgreba mi go, izgreba
žernovsko mlado majstorče,
izgreba mi go, izgreba, džanum,
žernovsko mlado majstorče.

− Džemile, mori, Rekanko,
što ti trebeše da odiš,
što ti trebeše da odiš, džanum,
da odiš da se zasakaš?

− Ostaviv majka doma mi,
da sedet majka da plačet,
ostaviv majka doma mi, džanum,
merakot moj ne se trpet.
Сплет: Велигденска седенка − Mix: Veligdenska sedenka


-
-МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com