Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Анета и група Молика − Aneta & Molika BandАјше − Ajshe


Ајше, лично Ајше,
на пенџер ти поддај се,
јас идам да те видам.

Ајде Ајше, лично Ајше,
кој вино ќе ме служи,
тој в очи да ме пули.

Еј, море лично момче,
јас вино ќе те служам,
и в очи ќе те пулам.

Еј, море лично момче,
што ќе ми таксаш биро,
за таков себап мило.

Ајше, мори Ајше,
налани ќе ти купам,
од пазар дур' од Струга.

Ајде Ајше, мори Ајше,
ти какви сакаш такви,
за невеста пак златни.

Еј, море лично момче,
доаѓај дур е сонце,
аберот ми е сторен.

Ајде вечер ќе ме грабат,
бегалка ќе ме прават,
за едно старо арo.
Ajshe, lichno Ajshe,
na pendjer ti poddaj se,
jas idam da te vidam.

Ajde Ajshe, lichno Ajshe,
koj vino ke me sluzhi,
toj v ochi da me puli.

Ej, more lichno momche,
jas vino ke te sluzham,
i v ochi ke te pulam.

Ej, more lichno momche,
shto ke mi taksash biro,
za takov sebap milo.

Ajshe, mori Ajshe,
nalani ke ti kupam,
od pazar dur' od Struga.

Ajde Ajshe, mori Ajshe,
ti kakvi sakash takvi,
za nevesta pak zlatni.

Ej, more lichno momche,
doagjaj dur e sonce,
aberot mi e storen.

Ajde vecher ke me grabat,
begalka ke me pravat,
za edno staro aro.
Киниса да ода − Kinisa da oda


Киниса да ода, киниса да ода,
киниса да ода о В'мбел на гости,
о В'мбел на гости.

Ојду дур де ојду, ојду дур де ојду,
ојду дур де ојду до Белата чешма,
до Белата чешма.

Седна да почина, седна да почина,
седна да почина, вода да с'напија,
вода да с'напија.

Аберо ми дојде, аберо ми дојде,
аберо ми дојде - врни се невесто,
врни се невесто.

Момчето ти дојде, момчето ти дојде,
момчето ти дојде, дома не те најде,
дома не те најде.

Туку ми те најде, туку ми те најде,
туку ми те најде у мајка на гости,
у мајка на гости.

Пљус на бели р'ци, пљус на бели р'ци,
пљус на бели р'ци п'лни бележици,
п'лни бележици.

Леле јаска ж'лна, леле јаска ж'лна,
кој ќе му ја дади белата промена,
белата промена,
кој ќе му ја дади белата промена,
со севда правена.

Нека му ја дади, нека му ја дади,
нека му ја дади зоња Кољовица,
зоња Кољовица,
нека му ја дади зоња Кољовица
и јатрва Кираца.
Kinisa da oda, kinisa da oda,
kinisa da oda o V'mbel na gosti,
o V'mbel na gosti.

Ojdu dur de ojdu, ojdu dur de ojdu,
ojdu dur de ojdu do Belata cheshma,
do Belata cheshma.

Sedna da pochina, sedna da pochina,
sedna da pochina, voda da s'napija,
voda da s'napija.

Abero mi dojde, abero mi dojde,
abero mi dojde - vrni se nevesto,
vrni se nevesto.

Momcheto ti dojde, momcheto ti dojde,
momcheto ti dojde, doma ne te najde,
doma ne te najde.

Tuku mi te najde, tuku mi te najde,
tuku mi te najde u majka na gosti,
u majka na gosti.

Pljus na beli r'ci, pljus na beli r'ci,
pljus na beli r'ci p'lni belezhici,
p'lni belezhici.

Lele jaska zh'lna, lele jaska zh'lna,
koj ke mu ja dadi belata promena,
belata promena,
koj ke mu ja dadi belata promena,
so sevda pravena.

Neka mu ja dadi, neka mu ja dadi,
neka mu ja dadi zonja Koljovica,
zonja Koljovica,
neka mu ja dadi zonja Koljovica
i jatrva Kiraca.
Отвори мајко пенџери − Otvori majko pendjeri


Аман аман, оф леле,
што е врева во село,
што ми пушки пукаат /
и тапани чукаат? /2

− Болен лежам, мајчице,
рана имам на срце.
Отвори, мајко, пенџери, /
да видам свадба кој прави. /2

Отвори мајка пенџери
и стана Стојан да види.
Кога си виде свадбари, /
тивко на мајка прозбори: /2

− Аман аман, оф леле,
дали виде, мајко ле,
невеста моја Бојана /
за мене беше таксана. /2

− Срам да ѝ е, што стори,
што ме мене остави,
друго си либе заљуби − /
рана на срце остави. /2
Aman aman, of lele,
shto e vreva vo selo,
shto mi pushki pukaat /
i tapani chukaat? /2

− Bolen lezham, majchice,
rana imam na srce.
Otvori, majko, pendjeri, /
da vidam svadba koj pravi. /2

Otvori majka pendjeri
i stana Stojan da vidi.
Koga si vide svadbari, /
tivko na majka prozbori: /2

− Aman aman, of lele,
dali vide, majko le,
nevesta moja Bojana /
za mene beshe taksana. /2

− Sram da ì e, shto stori,
shto me mene ostavi,
drugo si libe zaljubi − /
rana na srce ostavi. /2МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com