Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Стефче Стојковски − Stefce StojkovskiОро се вие мамо − Oro se vie mamo


Оро се вие, мамо, оро се вие,
долу на мегданот, мамо, во нашето село.

Оро се вие, мамо, оро се вие,
оро се вие, мамо, долу на мегданот, /2
долу на мегданот, мамо, долу на мегданот,
долу на мегданот, мамо, во нашето село. /2

На орото, мила мамо, на орото, мамо,
на оро играат, мамо, моми и ергени, /2
моми и ергени, мамо, моми и ергени, мамо,
моми и ергени, мамо, лично променети. /2

До секоја мома, мамо, до секоја мома,
до секоја мома, мамо, момче ми играе, /2
а до нашта Ленка, мамо, а до нашта Ленка,
а до нашта Ленка, мамо, момчето го нема. /2

То ми е отишло, мамо, то ми е отишло,
то ми е отишло, мамо, многу надалеку, /2
многу надалеку, мамо, во туѓа туѓина,
пари да спечали, мамо, Ленка да си земе. /2
Oro se vie, mamo, oro se vie,
dolu na megdanot, mamo, vo nasheto selo.

Oro se vie, mamo, oro se vie,
oro se vie, mamo, dolu na megdanot, /2
dolu na megdanot, mamo, dolu na megdanot,
dolu na megdanot, mamo, vo nasheto selo. /2

Na oroto, mila mamo, na oroto, mamo,
na oro igraat, mamo, momi i ergeni, /2
momi i ergeni, mamo, momi i ergeni, mamo,
momi i ergeni, mamo, lichno promeneti. /2

Do sekoja moma, mamo, do sekoja moma,
do sekoja moma, mamo, momche mi igrae, /2
a do nashta Lenka, mamo, a do nashta Lenka,
a do nashta Lenka, mamo, momcheto go nema. /2

To mi e otishlo, mamo, to mi e otishlo,
to mi e otishlo, mamo, mnogu nadaleku, /2
mnogu nadaleku, mamo, vo tugja tugjina,
pari da spechali, mamo, Lenka da si zeme. /2
Ергенско оро − Ergensko oro


///
///
По пат одам за пат прашам − Po pat odam za pat prasham


По пат одам, леле, за пат прашам −
кој пат оди за Мариово?

Кој пат оди, леле, за Мариово,
за Мариово, село Дуње.

Таму седи, леле, чучук Митра,
чучук Митра бојаџиката.

Да ми вапца, леле, два бајрака −
еден зелен, другиот црвен.

Зелениот, леле, за на свадба,
црвениот за на војна.
Po pat odam, lele, za pat prasham −
koj pat odi za Mariovo?

Koj pat odi, lele, za Mariovo,
za Mariovo, selo Dunje.

Tamu sedi, lele, chuchuk Mitra,
chuchuk Mitra bojadjikata.

Da mi vapca, lele, dva bajraka −
eden zelen, drugiot crven.

Zeleniot, lele, za na svadba,
crveniot za na vojna.
Велигденска езгија − Veligdenska ezgija


///
///
Дедо ми појде − Dedo mi pojde


Дедо ми појде, море, на пазарот,
тамо ми купи едно ми петле,
петлето вика − кукурику −
ќе пеам, дедо, ќе пеам.

Баба ми појде, море, на пазарот,
тамо ми купи една кокошка,
кокошка вика − кокода, кокода, кокода −
јајца ќе ти несам, бабо, да јадеш.

Дедо ми појде, море, на пазарот,
тамо ми купи едно ми куче,
кучето вика − вау-вау вау-вау −
ќе лаам, дедо, ќе лаам.

Баба ми појде, море, на пазарот,
тамо ми купи една ми крава,
кравата вика − муууу −
млеко ќе ти дадам, бабо, да пиеш.

Дедо ми појде, море, на пазарот,
тамо ми купи едно магаре,
магаре вика − ихаа ихаа −
јавни ме, дедо, јавни ме.

Баба ми појде, море, на пазарот,
тамо ми купи една ми овца,
овцата вика − бее бее −
волна ќе ти дадам, бабо, да предеш.
Dedo mi pojde, more, na pazarot,
tamo mi kupi edno mi petle,
petleto vika − kukuriku −
ke peam, dedo, ke peam.

Baba mi pojde, more, na pazarot,
tamo mi kupi edna kokoshka,
kokoshka vika − kokoda, kokoda, kokoda −
jajca ke ti nesam, babo, da jadesh.

Dedo mi pojde, more, na pazarot,
tamo mi kupi edno mi kuche,
kucheto vika − vau-vau vau-vau −
ke laam, dedo, ke laam.

Baba mi pojde, more, na pazarot,
tamo mi kupi edna mi krava,
kravata vika − muuuu −
mleko ke ti dadam, babo, da piesh.

Dedo mi pojde, more, na pazarot,
tamo mi kupi edno magare,
magare vika − ihaa ihaa −
javni me, dedo, javni me.

Baba mi pojde, more, na pazarot,
tamo mi kupi edna mi ovca,
ovcata vika − bee bee −
volna ke ti dadam, babo, da predesh.
Сл’нце се слега да зајде − Sl’nce se slega da zajde


Сл’нце се слега да зајде,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

Там дека сл’нце че зајде,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

Тамо е рамна рамнишка,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

На рамнишката зелен бор,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

До борот − бистар кладенец,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

До кладенецот − девојче,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

И до девојче − ергенче,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

Слатки ѝ думи думаше,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

Руси ѝ коси мрсеше,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.

Бело ѝ лице љубеше,
Маро, Марие, Ма... рие,
пиле Марие, Марие ле, де.
Sl’nce se slega da zajde,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Tam deka sl’nce che zajde,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Tamo e ramna ramnishka,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Na ramnishkata zelen bor,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Do borot − bistar kladenec,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Do kladenecot − devojche,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

I do devojche − ergenche,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Slatki ì dumi dumashe,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Rusi ì kosi mrseshe,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.

Belo ì lice ljubeshe,
Maro, Marie, Ma... rie,
pile Marie, Marie le, de.
Потрчано оро − Potrchano oro


///
///
Свадбарско, Беломорско оро − Svadbarsko, Belomorsko oro


///
///
Две невесте тикве брале − Dve neveste tikve brale


Две невесте тикве брале, бре... ха! /2
Куде брале − туј заспале, бре, бре, бре еј, /
туј заспале, бре. /2

Свекрва ги разбудила, бре... ха! /2
Ој невесте мрзеливке, бре, бре, бре еј, /
ај станујте, бре! /2

Невесте се разбудиле, бре... ха! /2
Па почнале да се караат, бре, бре, бре еј, /
па збориле, бре. /2

Прва вика − ој свекрво, бре... ха! /2
Ој свекрво котрљаво, бре, бре, бре еј, /
котрљаво, бре! /2

Друга вика − ој ти свекре, бре... ха! /2
Ој ти свекре диви вепре, бре, бре, бре еј, /
диви вепре, бре! /2
Dve neveste tikve brale, bre... ha! /2
Kude brale − tuj zaspale, bre, bre, bre ej, /
tuj zaspale, bre. /2

Svekrva gi razbudila, bre... ha! /2
Oj neveste mrzelivke, bre, bre, bre ej, /
aj stanujte, bre! /2

Neveste se razbudile, bre... ha! /2
Pa pochnale da se karaat, bre, bre, bre ej, /
pa zborile, bre. /2

Prva vika − oj svekrvo, bre... ha! /2
Oj svekrvo kotrljavo, bre, bre, bre ej, /
kotrljavo, bre! /2

Druga vika − oj ti svekre, bre... ha! /2
Oj ti svekre divi vepre, bre, bre, bre ej, /
divi vepre, bre! /2
Рајково оро − Rajkovo oro


///
///
Патрунино оро − Patrunino oro


///
///
Собрале се стари баби − Sobrale se stari babi


Собрале се стари баби, /2
стари баби како жаби. /2
Песни пеат, оро играат /2
на сред село, на мегданот. /2

Баба Ленка − најмаленка, /2
баба Руса − многу куса, /2
баба Ванка − дебеланка, /2
баба Данка − ептен танка. /2

Баба Ратка − како патка, /2
баба Елка − како желка, /2
мама Мија − лута змија, /2
баба Трена − риба мрена. /2

Баба Мика − многу цика, /2
баба Јана − пак пијана, /2
баба Нада − со два заба, /2
баба Неда − сеир гледа. /2

Оздол иде дедо Ване, /2
дедо Ване сос тупане, /2
(тапани)
дедо Петре гајдаџија, /2
(гајда)
куци Ѓорѓи зурлаџија. /2
(зурли)

Дочуле ги два овчари, /2
два овчари со кавали. /2
(кавали)
Оро играат, песни пеат /2
стари баби како жаби. /2
Sobrale se stari babi, /2
stari babi kako zhabi. /2
Pesni peat, oro igraat /2
na sred selo, na megdanot. /2

Baba Lenka − najmalenka, /2
baba Rusa − mnogu kusa, /2
baba Vanka − debelanka, /2
baba Danka − epten tanka. /2

Baba Ratka − kako patka, /2
baba Elka − kako zhelka, /2
mama Mija − luta zmija, /2
baba Trena − riba mrena. /2

Baba Mika − mnogu cika, /2
baba Jana − pak pijana, /2
baba Nada − so dva zaba, /2
baba Neda − seir gleda. /2

Ozdol ide dedo Vane, /2
dedo Vane sos tupane, /2
(tapani)
dedo Petre gajdadjija, /2
(gajda)
kuci Gjorgji zurladjija. /2
(zurli)

Dochule gi dva ovchari, /2
dva ovchari so kavali. /2
(kavali)
Oro igraat, pesni peat /2
stari babi kako zhabi. /2МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com