Dear EU visitors, this website uses cookies. If you're not okay with that please leave this website. What are cookies?

Welcome

Christos Tsiparis − Χρήστος Τσιπάρης − Христо ЦипарисКа ми испаднала мома Катерина − Ka mi ispadnala moma Katerina


Ка ми испаднала мома Катерина, x2
низ тие нејни, нејни рамни дворој. x2

Та ми растресела нејна руса коса, x2
низ таја нејна, нејна рамна снага. x2

Та ми ја видело едно лудо младо, x2
и на Катерина вели ем говори: x2

− Ој ти Катерино, ти малој моме, x2
ајде ела, елај, елај ти при мене. x2

− Јаска да ти мрсам таја руса коса, x2
јаска да ти кршам таја рамна снага. x2
Ka mi ispadnala moma Katerina, x2
niz tie nejni, nejni ramni dvoroj. x2

Ta mi rastresela nejna rusa kosa, x2
niz taja nejna, nejna ramna snaga. x2

Ta mi ja videlo edno ludo mlado, x2
i na Katerina veli em govori: x2

− Oj ti Katerino, ti maloj mome, x2
ajde ela, elaj, elaj ti pri mene. x2

− Jaska da ti mrsam taja rusa kosa, x2
jaska da ti krsham taja ramna snaga. x2
Твојте очи Лено мори − Tvojte oci Leno mori


Твојте очи, Лено мори,
воденски череши се,
дај ми ги на мене,
јаска да ги изедам.
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини,
севда, севда моја,
севда да ми излези.

Твојто лице, Лено мори,
леринско симиче е,
дај ми го на мене,
јаска да го изедам.
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини,
севда, севда моја,
севда да ми излези.

Твојто усте, Лено мори,
костурско кутивче е,
дај ми го на мене,
јаска да го отворам.
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини,
севда, севда моја,
севда да ми излези.

Твојта снага, Лено мори,
тенка ем висока е,
дај ми ја на мене,
јаска да ја прегрнам.
Мерак, Лено мори,
мерак да ми помини,
севда, севда моја,
севда да ми излези.
Tvojte ochi, Leno mori,
vodenski chereshi se,
daj mi gi na mene,
jaska da gi izedam.
Merak, Leno mori,
merak da mi pomini,
sevda, sevda moja,
sevda da mi izlezi.

Tvojto lice, Leno mori,
lerinsko simiche e,
daj mi go na mene,
jaska da go izedam.
Merak, Leno mori,
merak da mi pomini,
sevda, sevda moja,
sevda da mi izlezi.

Tvojto uste, Leno mori,
kostursko kutivche e,
daj mi go na mene,
jaska da go otvoram.
Merak, Leno mori,
merak da mi pomini,
sevda, sevda moja,
sevda da mi izlezi.

Tvojta snaga, Leno mori,
tenka em visoka e,
daj mi ja na mene,
jaska da ja pregrnam.
Merak, Leno mori,
merak da mi pomini,
sevda, sevda moja,
sevda da mi izlezi.
Ела ќерко; Јано Јановице − Ela kerko; Jano Janovice


Ела, ќерко, да ти кажам
што си видов јас во сонот,
кога сум си била, ќерко,
малечко девојче.

Си играме, се смееме
и во очи се колнеме
за лубовта си мислиме,
во Кипроја чешма.

Кога станав од постела
и си видов кај сум била,
тешка дума ме попрати
за клета туѓина.

Дали боже да се може
во селото да си идам
со другарки да се видам,
во белата црква.


* * * * * * *

− Јано Јановице, каде ти е Јане? /2
− Јане ми отиде на крај Јанина. /2

− На крај Јанина, мостои да прае, /2
мостои да прае, камили да врват. /2

− Камили да врват, товар товарени, /2
товар товарени, меанџи, каранфил. /2

− Меанџи, каранфил − чупи да го носат, /2
чупи да го носат, цели по појаси. /2
Ela, kjerko, da ti kazham
shto si vidov jas vo sonot,
koga sum si bila, kjerko,
malechko devojche.

Si igrame, se smeeme
i vo ochi se kolneme
za lubovta si mislime,
vo Kiproja cheshma.

Koga stanav od postela
i si vidov kaj sum bila,
teshka duma me poprati
za kleta tugjina.

Dali bozhe da se mozhe
vo seloto da si idam
so drugarki da se vidam,
vo belata crkva.


* * * * * * *

− Jano Janovice, kade ti e Jane? /2
− Jane mi otide na kraj Janina. /2

− Na kraj Janina, mostoi da prae, /2
mostoi da prae, kamili da vrvat. /2

− Kamili da vrvat, tovar tovareni, /2
tovar tovareni, meandji, karanfil. /2

− Meandji, karanfil − chupi da go nosat, /2
chupi da go nosat, celi po pojasi. /2
Ор невесте Стојанице − Or neveste Stojanice


− Ор, невесте, мори, Стојанице,
што ти лице потемнело,
море, како платно небелено,
што ти лице, несте, потемнело,
што ти усте подгорело,
море, како лушпе ореово?

− Ој, Стојане, море, мој стопане,
од твоите неправдини,
море, зошто одиш туѓа земја,
зошто одиш, Стојан, туѓа земја,
тамо љубиш друго либе,
море, друго либе освен мене.

− Да се колнам, несте, не ми веруваш,
да се крстам, ќе ми се смееш,
море, да се крстам, ќе ми се смееш.
Да ми пукнат, несте, твоите очи,
ако љубам друго либе,
море, друго либе осем тебе.

− Не колни се, Стојан, на мојте очи,
очите се само мои,
море, заколни се што е твое.

− Да ми пукне, несте, машкото дете,
ако љубам друго либе,
море, друго либе осем тебе.

− Не колни се, Стојан, во детето,
детето е мое и твое,
море, заколни се што е твое.

− Да ми пукнат, несте, моиве очи,
ако љубам друго либе,
море, друго либе осем тебе.

Уште Стојан зборот не дорече,
му пукнале двете очи,
море, зошто љубел друго либе.
− Or, neveste, mori, Stojanice,
shto ti lice potemnelo,
more, kako platno nebeleno,
shto ti lice, neste, potemnelo,
shto ti uste podgorelo,
more, kako lushpe oreovo?

− Oj, Stojane, more, moj stopane,
od tvoite nepravdini,
more, zoshto odish tugja zemja,
zoshto odish, Stojan, tugja zemja,
tamo ljubish drugo libe,
more, drugo libe osven mene.

− Da se kolnam, neste, ne mi veruvash,
da se krstam, ke mi se smeesh,
more, da se krstam, ke mi se smeesh.
Da mi puknat, neste, tvoite ochi,
ako ljubam drugo libe,
more, drugo libe osem tebe.

− Ne kolni se, Stojan, na mojte ochi,
ochite se samo moi,
more, zakolni se shto e tvoe.

− Da mi pukne, neste, mashkoto dete,
ako ljubam drugo libe,
more, drugo libe osem tebe.

− Ne kolni se, Stojan, vo deteto,
deteto e moe i tvoe,
more, zakolni se shto e tvoe.

− Da mi puknat, neste, moive ochi,
ako ljubam drugo libe,
more, drugo libe osem tebe.

Ushte Stojan zborot ne doreche,
mu puknale dvete ochi,
more, zoshto ljubel drugo libe.МАКЕДОНСКА МУЗИКА - MACEDONIAN MUSIC - musicofmacedonia.com